Publicerad: 12 december 2018

Hemligt eller inte? Företagsbeskrivning, referenser och priser

Sammanfattning av Kammarrätten i Stockholms dom den 15 oktober 2018 i mål nr 7226-18.

En kommun upphandlade flyttjänster. Det vinnande anbudet begärdes ut av anbudsgivaren på andraplats. Kommunen lämnade ut anbudet med undantag för följande bilagor.

  • Information om leverantören, kortfattad beskrivning av företaget
  • Erfarenhet och referenser
  • Prisbilaga
  • Optioner.

Kommunens sekretessmotivering baserades på 31 kap. 16 § OSL. Den vinnande anbudsgivaren hade begärt sekretess för de aktuella uppgifterna med hänvisning till att offentliggörande av uppgifterna skulle medföra att konkurrenter fick kännedom om affärshemligheter, vilket kunde innebära skada för anbudsgivaren. Särskilt poäng­terades att det fanns en risk för uppvaktning av bolagets befintliga kunder och plagiering av dess prissättningsmodeller.

Kommunen saknade skäl att ifrågasätta sekretessbegäran, och noterade vidare att den som begärt ut uppgifterna själv hade begärt sekretess för motsvarande handlingar.

Bolaget som begärt ut handlingarna överklagade till kammarrätten, som anförde bland annat följande om respektive bilaga.

Information om leverantören, kortfattad beskrivning av företaget I bilagan fanns uppgifter om kunder som skulle sekretessbeläggas med hänvisning till HFD 2016 ref. 17. Beskrivningen av företaget var dock allmän hållen, och det hade inte framkommit särskild anledning att anta att den vinnande anbudsgivaren skulle lida skada om den lämnades ut, varför den lämnades ut.

  • Erfarenhet och referenser

Eftersom vissa uppgifter i bilagan rörde anbudsgivarens kunder lämnades de inte ut, med hänvisning till samma rättsfall som ovan. Övriga uppgifter i bilagan kunde dock lämnas ut.

  • Prisbilaga

Kammarrätten hänvisade till RÅ 2007 not. 154, och bedömde att ett offentliggörande av prisuppgifter i bilagan skulle ge information om anbudsgivarens prissättnings­modell samt att detta skulle kunna utnyttjas av konkurrenter. Det fanns därför särskild anledning att anta att anbudsgivaren skulle lida skada av ett offentlig­görande, ansåg domstolen, som inte lämnade
ut uppgifterna. Vissa andra uppgifter i bilagan lämnades dock ut.

  • Optioner

Även i denna bilaga innehåll anbudet prisuppgifter som inte skulle lämnas ut av samma skäl som ovan. Övriga uppgifter i bilagan var allmänt hållna, och därför skulle de lämnas ut.

Domen har fått laga kraft.

Kommentar: Rättsfallet innebär en tillämpning av domarna i HFD 2016 ref. 17, som innehåller ett slags manual för bedömning av sekretess för uppgifter om företaget, kunder och personal, samt RÅ 2007 not. 154, som gäller sekretess för priser. Kammarrätten ansåg, precis som varit fallet i andra kammarrättsdomar om upphandlingssekretess, att allmänt hållna uppgifter om företaget inte kunde sekretessbeläggas.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!