Publicerad: 14 mars 2019

HD: Ingen generell rätt till skadestånd för överprövningskostnader

Sammanfattning av Högsta domstolens dom den 27 december 2018 i mål nr T 1055-18

Försvarets materielverk (FMV) upphandlade förvaltning av ett system för ammunitions- och minröjning. Bolag A tilldelades kontrakt. Bolag B ansökte om överprövning och yrkade att anbuden från Bolag A och ytterligare ett bolag skulle förkastas eftersom de, enligt Bolag B, inte uppfyllde ett av kraven i upphandlingen (som handlade om att minst två systemutvecklare skulle ha kunskap om ett visst program). FMV medgav bifall till Bolag B:s talan och förvaltningsrätten beslutade att rätta upphandlingen så att Bolag A:s anbud skulle förkastas.

Bolag A överklagade till kammarrätten. Kammarrätten ansåg att kravet var för otydligt eftersom det enligt domstolen inte framgick på vilket sätt anbudsgivarna skulle ha kunskap om programmet. Kammarrätten beslutade därför att upphandlingen skulle göras om, i stället för att rättas. Bolag B överklagade till HFD som inte meddelade prövningstillstånd.

Bolag B väckte talan om skadestånd vid tingsrätten på grund av de kostnader som bolaget haft för att upprätta anbud och för de processkostnader bolaget haft i förvaltningsdomstolarna.

Tingsrätten beslutade att Bolag B skulle få ersättning för sina processkostnader eftersom bolaget bedömdes ha haft framgång i överprövningsprocessen i enlighet med vad HD anförde i den så kallade Fideliadomen (NJA 2013 s 762 p. 23). Tingsrätten avslog yrkandet om ersättning för kostnader för upprättande av anbud eftersom domstolen ansåg att upphandlingsfelet inte menligt hade påverkat Bolag B:s möjligheter att tilldelas kontrakt.

Bolag B och FMV överklagade domen till hovrätten.

Hovrätten ändrade tingsrättens dom så att Bolag B varken fick ersättning för processkostnader eller anbudskostnader. När det gällde processkostnader ansåg hovrätten att Bolag B inte kunde anses ha haft framgång i överprövningsprocessen på det sätt som var fallet i Fideliadomen.

Bolag B överklagade till HD.

HD fastställde hovrättens domslut med i huvudsak följande motivering. Målet rörde frågan om en leverantörs rätt till skadestånd enligt upphandlingslagstiftningen sedan en förvaltningsdomstol har beslutat att den upphandling som leverantören deltagit i ska göras om. Därvid uppkommer dels frågan om rätten till skadestånd motsvarande leverantörens kostnader för att förbereda anbud och i övrigt delta i en upphandling (anbudskostnader), och dels frågan om leverantörens rätt till skadestånd motsvarande processkostnaderna i förvaltningsdomstolen vid överprövningen av upphandlingen (överprövningskostnader).

När det gällde anbudskostnaderna konstaterade HD att upphandlingsfelet, det vill säga att förfrågningsunderlaget inte var utformat på ett tillräckligt tydligt sätt, undanröjdes genom kammarrättens beslut att upphandlingen skulle göras om. Därmed försattes Bolag B i samma situation som om något fel inte förekommit. I det skedet förelåg det ännu inte någon skada för Bolag B motsvarande anbudskostnaderna; en sådan skada skulle ha uppkommit först om de resurser som hade lagts ned i anbudsarbetet inte kunde nyttiggöras i det nya förfarandet. Utredningen gav inte stöd för att ett sådant nyttiggörande inte skulle ha kunnat komma till stånd. Tvärtom framkom att Bolag B:s dotterbolag lade ett i väsentliga avseenden likartat anbud i det nya förfarandet. Mot den bakgrunden hade Bolag B inte rätt till ersättning för sina anbudskostnader i det första förfarandet.

När det gällde överprövningskostnaderna konstaterade HD att det var ostridigt att Bolag B ådrog sig kostnader för överprövningen i förvaltningsrätten och kammarrätten. Upphandlingsfelet utgjordes av en otydlighet i förfrågningsunderlaget. Detta var ägnat att få betydelse för vilka anbud som lämnades och, i nästa led, vilken anbudsgivare som tilldelades kontraktet. Det förelåg därmed ett samband mellan å ena sidan upphandlingsfelet och å andra sidan Bolag B:s begäran om överprövning av tilldelningsbeslutet och de därav föranledda överprövningskostnaderna.

Överprövningen ledde till att kammarrätten beslutade att upphandlingen skulle göras om. Även om detta inte överensstämde med vad Bolag B yrkat innebar det en viss framgång för Bolag B.

Rätten till ersättning för överprövningskostnader förutsätter emellertid också att leverantören, trots framgång i förvaltningsprocessen, inte får möjlighet att tilldelas kontraktet och att detta beror på omständigheter på den upphandlande myndighetens sida. I målet framkom inte annat än att Bolag B bereddes möjlighet att delta på samma villkor som andra leverantörer i den nya upphandlingen. Att Bolag B avstod från att delta framstod i stället som en följd av omständigheter på Bolag B:s sida. Bolag B hade därför inte rätt till ersättning för överprövningskostnader.

Kommentar: Domen förtydligar innebörden av ”Fidelia” (NJA 2013 s. 762) på så sätt att rätten till ersättning för överprövningskostnader förutsätter, förutom att leverantören haft kostnader för att framgångsrikt driva en överprövningsprocess, att överprövningen blir verkningslös på så sätt att leverantören inte får möjlighet att tilldelas kontraktet, samt att detta beror på omständigheter på den upphandlande myndighetens sida. Det återstår att se om Förenklingsutredningens (SOU 2018:44) förslag om processkostnadsansvar leder till ny lagstiftning.

Informationsansvarig

  • Daniel Ekwall
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!