Publicerad: 14 mars 2018

Hänvisning till varumärke var otillåten

Sammanfattning av Kammarrätten i Sundsvalls dom den 7 februari 2018 i mål 2489-17

En kommun upphandlade kontorsmöbler. En anbudsgivare vars anbud förkastats på grund av att de enligt kommunen inte uppfyllde ett krav i upphandlingen ansökte om överprövning. Förvaltningsrätten avslog ansökan.

Bolaget överklagade till kammarrätten och anförde bl.a. följande. Kommunen har i förfrågningsunderlaget hänvisat till en referensprodukt. I den situationen ankommer det på kommunen att visa att förutsättningarna för att få göra en sådan hänvisning är uppfyllda. Kommunen anförde bl.a. följande. Att hänvisa till specifika produkter är ett vedertaget sätt att ange tekniska specifikationer i upphandlingar av möbler. Det har varit ett önskemål från branschen att kraven ska ställas på det sättet. Det har inte varit möjligt att på annat sätt beskriva de efterfrågade produkterna tillräckligt preciserat och begripligt.

Kammarrätten anförde bl.a. följande i sin dom. I kraven i upphandlingen har angetts namn på specifika fabrikat och modeller. Detta har lett till att vissa företag gynnats respektive missgynnats. Hänvisningen får då endast förekomma om det annars inte är möjligt att beskriva föremålen för upphandlingen tillräckligt preciserat eller begripligt (6 kap. 4 § i 2007 års LOU). Stolar i allmänhet får anses vara lätta att beskriva när det gäller funktion, kvalitet och estetik. Enligt kammarrätten var det kommunen anfört därför inte tillräckligt för att visa att det förelegat en sådan undantagssituation där det inte varit möjligt att beskriva stolarna tillräckligt preciserat och begripligt utan hänvisningar till varumärke. Eftersom förfrågningsunderlaget därmed stått i strid med 6 kap. 4 § i 2007 års LOU fick klagandebolaget anses ha blivit missgynnat. Bolagets ansökan skulle därför bifallas och upphandlingen skulle göras om.

Domen hade den 2 mars 2018 ännu inte vunnit laga kraft.

Kommentar: 6 kap. 4 § i 2007 års LOU motsvaras numera av 9 kap. 6 § LOU. Texten har ändrats något, men någon ändring i sak är enligt prop. 2015/16:195 s. 1044 inte avsedd.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!