Publicerad: 14 mars 2019

Golvpris i utvärderingen lagstridigt

Sammanfattning av Kammarrätten i Göteborgs dom den 14 december 2018 i mål nr 2666-18

En kommunal nämnd upphandlade konsulttjänster och fattade tilldelningsbeslut där vissa leverantörer antogs samtidigt som en leverantör diskvalificerades på grund av att denne inte ansågs uppfylla ett kvalificeringskrav.

Det diskvalificerade bolaget begärde överprövning. Förvaltningsrätten avslog ansökan eftersom den ansåg att diskvalificeringen var riktig. Bolaget överklagade till kammarrätten, och anförde bland annat att nämnden använt sig av en utvärderingsmodell som omöjliggjort priskonkurrens under en viss nivå. Det fanns inget krav på pris över en viss gräns, dvs. det var inget faktiskt golvpriskrav, men konkurrens med lågt pris blev omöjlig till följd av utvärderingsmodellen.

Kammarrätten instämde i förvaltningsrättens bedömning att det var korrekt att diskvalificera bolaget, och anförde därefter följande om utvärderingsmodellen. Även om fast lägsta pris som i detta fall inte innebar att ett anbud med ett lägre anbudspris skulle ha uteslutits från utvärdering fick den aktuella utvärderingsmodellen anses hindra leverantörer från att konkurrera med ett lägre pris. Enligt praxis strider detta mot likabehandlingsprincipen och kan komma att resultera i att upphandlingen ska göras om (jfr HFD 2018 ref. 50).

Bolaget ansågs dock inte ha lidit skada, eftersom de diskvalificerats och därför inte skulle ha tilldelats kontrakt även om utvärderingsmodellen varit korrekt.

Kammarrätten avslog därför ansökan.

Målet överklagades till HFD som beslutade att inte meddela prövningstillstånd.

Informationsansvarig

  • Daniel Ekwall
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!