Publicerad: 21 juni 2018

Fråga om onormalt lågt anbud när priset var väsentligt lägre än andra anbud

Sammanfattning av Kammarrätten i Göteborgs dom den 24 april 2018 i mål nr 6002-17

En kommun upphandlade skyltar. Ett av anbuden (Bolag A:s) föreföll enligt kommunen vara onormalt lågt. Kommunen begärde en förklaring men beslutade att inte förkasta anbudet efter att bolaget lämnat sin förklaring. Kommunen tilldelade kontraktet till Bolag A. Bolag B ansökte om överprövning och anförde att Bolag A:s anbud skulle ha förkastats eftersom det var onormalt lågt, bland annat eftersom priset var ungefär 90 procent lägre än övriga två anbud som kvalificerats i upphandlingen. Bolag B ansåg vidare att Bolag A:s förklaring inte var tillfredsställande.

Förvaltningsrätten ansåg att Bolag A inte lämnat någon tillfredsställande förklaring och att anbudet därför skulle förkastas.

Kommunen överklagade till kammarrätten och yrkade att ansökan om överprövning skulle avslås eftersom anbudet inte var onormalt lågt. Bolag B ansåg att överklagandet skulle avslås.

Kammarrätten anförde bland annat följande i sin dom. Om ett anbud förefaller vara onormalt lågt, ska den upphandlande myndigheten begära att leverantören förklarar det låga priset eller kostnaden. Myndigheten ska förkasta anbudet om leverantören inte på ett tillfredsställande sätt har förklarat det låga priset eller kostnaden. I målet fanns ingen bevisning som visade vad som var normala priser för den typ av produkter som var aktuella.

Den enda jämförelsen som kunde göras var med övriga anbud i upphandlingen. En sådan bedömning måste göras med försiktighet, särskilt eftersom det var fråga om endast två anbud. På grund av den stora skillnaden i pris (18 664 kr jämfört med 116 224 kr respektive 126 773,60 kr) ansåg kammarrätten dock att kommunen hade haft fog för att bedöma att Bolag A:s anbud föreföll vara onormalt lågt enligt 16 kap. 7 § LOU och därmed begära en förklaring från bolaget.

Av förklaringen framgick att bolaget tittade på vilka volymer som efterfrågas, hur mycket det är troligt att myndigheten handlar för under avtalsperioden samt vad myndigheten köpt tidigare och av vem. Bolaget påpekade också att de hade en organisation om nästan 30 personer, 1 500 kvadratmeter produktionsyta och att de tillverkade i princip allt från taktila små skyltar till stora fasadskyltar i deras egen fabrik utan mellanhänder.

Bolaget hade tidigare haft ett avtal med kommunen och hade därför kunskap om vad kommunen köpt tidigare. Upphandlingen avsåg 20 positioner som skulle prissättas med ett fast pris, och därutöver kunde kommunen beställa övriga produkter inom segmentet, varvid priset baserades på bolagets egna listpriser. Det var alltså inte endast de 20 positionerna med fast pris som ingick i avtalet. Det fanns inga garanterade volymer i fråga om någon produkt. Kommunen hade uppgett att Bolag A levererat i enlighet med det tidigare kontraktet, och inget hade framkommit som tydde på att bolaget inte hade för avsikt att leverera i den aktuella upphandlingen.

Vid en sammantagen bedömning kom kammarrätten fram till att det inte var visat att Bolag A:s anbud var onormalt lågt. Förvaltningsrättens dom upphävdes därför och ansökan avslogs.

Domen överklagades till HFD, som den 11 juni 2018 ännu inte meddelat beslut i frågan om prövningstillstånd.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!