Publicerad: 21 juni 2018

Fråga om onormalt lågt anbud när priset låg nära andra anbud som godtagits

Sammanfattning av Kammarrätten i Sundsvalls dom den 20 mars 2018 i mål nr 207-208-18

Ett kommunalförbund genomförde i egenskap av ombud för två kommunala bolag en upphandling av ramavtal för ventilationsarbeten. Förbundet och bolagen benämns härefter de upphandlande myndigheterna. De upphandlande myndigheterna förkastade ett av anbuden med motiveringen att det bedömdes vara onormalt lågt samt att anbudsgivarens förklaring inte varit tillfredsställande.

Bolaget vars anbud förkastats ansökte om överprövning, och anförde bland annat att bolagets timpris om 350 kr inte var onormalt lågt, att de upphandlande myndigheterna inte förklarat hur de gjort avgränsningen av timpriserna samt att det näst lägsta timpriset i upphandlingen bara var 15 kr högre utan att detta ansetts vara onormalt lågt. Bolaget menade vidare att
prissättningen baserades på erfarenhet av uppdrags­givarna sedan tidigare samt bolagets egen kalkylmetod, och att förklaringen till priset var godtagbar.

De upphandlande myndigheterna ansåg att ansökan skulle avslås och anförde bland annat att de inte funnit anledning att begära in förklaringar för priser på 365 kr per timme eller högre. De framhöll också risken för att ett lågt anbudspris kompenseras genom överdebitering eller
uteblivna svar på avrop, samt att kompensation av underprissatta anbud är
frekvent förekommande i byggbranschen.

Förvaltningsrätten avslog ansökan med motiveringen dels att det fanns fog för de upphandlande myndigheterna att begära att bolaget skulle förklara sitt anbud, och dels att bolagets förklaring inte varit tillfredsställande.

Bolaget överklagade till kammarrätten och anförde bland annat följande. Det näst lägsta anbudet hade ett timpris på 365 kr, och anbudet därefter 370 kr. Priserna var alltså endast fyra respektive fem procent högre än bolagets, men ansågs ändå inte vara onormalt låga.

De upphandlande myndigheterna ansåg att överklagandet skulle avslås.

Kammarrätten anförde bland annat följande i sin dom. Det är den upphandlande myndigheten som har bevisbördan för att omständigheterna är sådana att anbudspriset är så lågt att det finns grund för att ifrågasätta dess seriositet. För det fall denna bevisbörda fullgörs har anbudsgivaren att visa att anbudet är seriöst trots att det är lågt. Bolagets anbudspris låg fyra respektive fem procent under konkurrerande anbud som inte bedömts som onormalt låga. Bolagets anbudspris var därför enligt kammarrätten inte så lågt att det utan vidare föreföll onormalt lågt.

Vidare hade de upphandlande myndigheterna, enligt kammarrätten, inte lämnat någon närmare förklaring till hur de kommit fram till att 350 kr per timme var onormalt lågt. De hade inte presenterat någon utredning om varken marknadspris eller självkostnadspris för aktuella
tjänster, utan endast angett att priset var lågt i förhållande till prisnivåer i branschen.

Enligt kammarrätten hade de upphandlande myndigheterna därför inte visat att de haft fog för åtgärden att begära en förklaring till bolagets anbud. Mot denna bakgrund beslutade kammarrätten att en ny utvärdering skulle göras där bolagets anbud skulle prövas.

Domen överklagades till HFD som den 22 maj 2018 beslutade att inte meddela prövningstillstånd.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!