Publicerad: 26 september 2019

För kort anbudstid ledde till att trafikupphandling fick göras om

Sammanfattning av Kammarrätten i Jönköpings dom den 24 maj 2019 i mål nr 3104-18

Ett offentligt ägt trafikbolag upphandlade transporttjänster och ställde krav på att anbudsgivarna skulle ha ett tillstånd från Transportstyrelsen för yrkesmässig trafik gällande offererade fordon. Tillståndet skulle innehas vid ingivande av anbudet.

Ett bolag som inte tilldelades kontrakt begärde överprövning. Bolaget menade bland annat att kravet på tillstånd brast i transparens och proportionalitet och att det kunde ha ställts som ett kontraktsvillkor som inte hade behövt vara uppfyllt redan vid anbudslämnandet.

Den upphandlande myndigheten menade bland annat att det var rimligt att ställa kravet för att myndigheten skulle kunna kontrollera att den anbudsgivare som tilldelades kontrakt faktiskt skulle kunna utföra uppdraget.

Förvaltningsrätten ansåg att kravet var tillräckligt transparent och proportionerligt och avslog ansökan.

Bolaget överklagade domen och hävdade i kammarrätten bland annat att tiden för att lämna anbud var för kort och utvecklade detta på följande sätt. Upphandlingen annonserades den 23 januari 2018 och sista dag för anbudsinlämning var den 27 februari 2018, vilket innebar att anbudsgivarna hade fem veckor på sig att lämna anbud.

Den genomsnittliga handläggningstiden för taxitrafiktillstånd hos Transportstyrelsen var under perioden för upphandlingens annonsering 38,8 dagar. Utöver denna handläggningstid behövde anbudsgivarna ett antal arbetsdagar för att sammanställa ansökan. Det ställda kravet var därför i princip omöjligt att uppfylla under anbudstiden för anbudsgivare som inte redan hade tillståndet.

Den upphandlande myndigheten menade att anbudstiden varit proportionerlig och att den måste sättas i relation till upphandlingens storlek och till att den rörde ett allmänintresse av stor vikt.

Kammarrätten ansåg, mot bakgrund av vad som framkommit om Transportstyrelsens handläggningstider, att tiden för att lämna anbud framstod som allt för kort och oförenlig med de allmänna principerna för offentlig upphandling. Bristen kunde anses ha skadat det konkurrensuppsökande skedet. Överklagandet bifölls därför och upphandlingen skulle göras om.

Domen har fått laga kraft.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!