Publicerad: 21 juni 2018

Förenklingsutredningen

Den 15 juni 2018 överlämnade den så kallade Förenklingsutredningen sitt betänkande till regeringen.

Betänkandet Möjligt, tillåtet och tillgängligt, SOU 2018:44, omfattar två delar – regler för icke direktivstyrda upphandlingar samt regler om ansökningsavgift och processkostnader i överprövningsmål. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019. Betänkandet finns på regeringens webbplats. 

Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål, SOU 2018:44, regeringen

När det gäller de icke direktivstyrda upphandlingarna föreslås bland annat fasta direktupphandlingsgränser. För upphandlingar enligt LOU är förslaget 600 000 kr och för upphandlingar enligt LUF 1 100 000 kr. När det gäller sociala tjänster och andra särskilda tjänster föreslås att direktupphandlingsgränsen ska vara densamma som tröskelvärdet, det vill säga drygt 7,1 miljoner när det gäller LOU och knappt 9,5 miljoner när det gäller LUF.

Vid direktupphandling ska de upphandlande myndigheterna och enheterna enligt förslaget iaktta en ny nationell princip om konkurrensutsättning. Vidare föreslås nya regler om dialog samt om så kallade täckningsköp vid direktupphandling.

När det gäller överprövningsdelen föreslår utredningen bland annat ett ömsesidigt processkostnadsansvar och en avgift på 7 500 kr för att ansöka om överprövning.

Bakgrunden är att regeringen i juni 2017 tillsatte en utredning som skulle göra en översyn av de bestämmelser i LOU och LUF som reglerar icke direktivstyrda upphandlingar. Syftet var att utreda hur regelverket kunde göras enklare och mer flexibelt.

Utredningen skulle också föreslå regler om skyldighet för förlorande part att ersätta motpartens processkostnader samt regler om avgifter för att ansöka om överprövning. Till särskild utredare utsågs advokaten Anna Ulfsdotter Forssell. Förbundsjuristen Eva Sveman, SKL, var en av experterna i utredningen.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!