Publicerad: 9 juni 2020

EU-domstolen: Samarbetsundantaget kan gälla för ”stödtjänster”

Sammanfattning av EU-domstolens dom den 28 maj 2020 i mål C-796/18

Målet har sitt ursprung i Tyskland. Delstaten Berlin och staden Köln ingick ett avtal om att Berlin kostnadsfritt skulle tillhandahålla en programvara till Köln. De ingick också ett samarbetsavtal, som bland annat syftade till att anpassa programvaran till parternas behov. Berlin hade tidigare förvärvat programvaran, som användes för att leda brandkårsinsatser, från Bolag A.

Bolag B menade att upphandlingsreglerna hade åsidosatts, och väckte talan om ogiltigförklaring av avtalen mellan Berlin och Köln vid en tysk tillsynsmyndighet för offentlig upphandling. Tillsynsmyndigheten avvisade talan. Beslutet överklagades till domstol, varefter domstolen ställde frågor till EU-domstolen, bland annat om hur bestämmelsen i direktiv 2014/24 om samarbetsavtal (artikel 12.4) skulle tolkas. I sammanhanget kan nämnas att sådana samarbetsavtal ibland kallas för ”Hamburgsamarbeten”, ett begrepp som har sitt ursprung i en annan dom från EU-domstolen, C-480/06 (Hamburg).

Domstolen besvarade frågorna, efter att ha analyserat dem, på (något förkortat) följande sätt.

1) Upphandlingsdirektivet (2014/24) ska tolkas på så sätt att ett avtal som dels anger att en upphandlande myndighet kostnadsfritt ska ställa en programvara till en annan upphandlande myndighets förfogande, dels är knutet till ett samarbetsavtal enligt vilket var och en av parterna i det avtalet är skyldig att kostnadsfritt tillhandahålla den andra parten den framtida utvecklingen av denna programvara som den skulle kunna utforma, utgör ett ”offentligt kontrakt”, i den mening som avses i direktivet, när det följer såväl av lydelsen av dessa avtal som av den nationella lagstiftning som är tillämplig att nämnda programvara i princip kommer att bli föremål för anpassningar.

2) Artikel 12.4 i direktivet ska tolkas på så sätt att ett samarbete mellan upphandlande myndigheter kan undantas från tillämpningsområdet för reglerna om offentlig upphandling i detta direktiv, när samarbetet avser verksamheter som är underordnade de offentliga tjänster som ska tillhandahållas, även enskilt, av varje samarbetspartner, i den mån dessa underordnade verksamheter bidrar till att nämnda offentliga tjänster faktiskt utförs.

3) Artikel 12.4 i direktivet, jämförd med skäl 33 andra stycket och artikel 18.1 i samma direktiv, ska tolkas på så sätt att ett samarbete mellan upphandlande myndigheter, i enlighet med principen om likabehandling, inte får leda till att ett privat företag gynnas i förhållande till sina konkurrenter.

Kommentar: Kanske är domstolens svar på fråga 2 av särskilt stort intresse. EU-domstolens dom klargör i den delen att samarbetsundantaget kan gälla även för sådana tjänster som ibland kallas för ”stödtjänster”. Frågor på samma tema har tidigare kommenterats bland annat i prop. 2015/16:195 s. 966 f.

Informationsansvarig

  • Daniel Ekwall
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!