Publicerad: 16 december 2019

EU-domstolen om uteslutning när leverantören gjort fel i tidigare avtal

Sammanfattning av EU-domstolens dom den 3 oktober 2019 i mål C-267/18

En rumänsk kommun tilldelade år 2014 ett byggentreprenadkontrakt gällande renovering av en fritidsanläggning till en företagssammanslutning.

År 2017 valde kommunen att säga upp kontraktet på grund av att företags­samman­slutningen hade anlitat en underentreprenör utan att först inhämta kommunens godkännande.

Senare under 2017 skulle en annan rumänsk upphandlande myndighet (det offentliga bolaget CNAIR) upphandla en annan byggentreprenad, denna gång gällande utbyggnad av en riksväg.

En annan företagssammanslutning lämnade anbud. Ett av bolagen i denna sammanslutning var också med i den förstnämnda sammanslutningen, vars kontrakt sades upp.

Efter att bolaget fått tillfälle att förklara sig angående uppsägningen valde CNAIR att utesluta anbudet.

Bolaget överklagade till rumänsk domstol, som beslutade att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen angående frågan om det var möjligt att utesluta företagssammanslutningen på grund av den tidigare uppsägningen och de omständigheter som föranlett den.

EU-domstolen besvarade tolkningsfrågan på i huvudsak följande sätt.

Den omständigheten att en ekonomisk aktör har lagt ut en del av ett tidigare offentligt byggentreprenadkontrakt på en underleverantör utan den upphandlande myndighetens godkännande, när detta har lett till att kontraktet sagts upp, är en sådan brist som är ägnad att motivera att den ekonomiska aktören ska uteslutas från att delta i ett senare upphandlingsförfarande. Ytterligare en förutsättning för uteslutning är dock att den upphandlande myndighet som genomför den senare upphandlingen anser att ett sådant anlitande av en under­entreprenör medför att förtroendet i förhållande till den ekonomiska aktören upphör. Innan den upphandlande myndigheten beslutar om en sådan uteslutning ska den ge den ekonomiska aktören möjlighet att redogöra för de självsanerande åtgärder som aktören vidtagit efter uppsägningen av det tidigare kontraktet.

Kommentar: Enligt 13 kap. 3 § femte punkten LOU får en upphandlande myndighet utesluta en leverantör om denne visat allvarliga eller ihållande brister i ett tidigare kontrakt och detta har lett till uppsägning eller vissa andra påföljder. EU-domstolens dom innebär att en upphandlande myndighet som överväger att utesluta en leverantör på grund av ett tidigare avtalsbrott måste göra en egen bedömning av om bristerna innebär att förtroendet för leverantören upphör. Domstolen betonar vidare leverantörens rätt att redogöra för så kallad självsanering (se 13 kap. 4-5 §§ LOU) och proportionalitetsprincipens betydelse (punkt 27 i domen).

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!