Publicerad: 14 mars 2019

EUD om maximal kvantitet i ramavtal

Sammanfattning av EU-domstolens dom den 19 december 2018 i mål C-216/17

Den italienska hälso- och sjukvårdsmyndigheten ASST Garda ingick ett ramavtal avseende renhållning. I en ”utvidgningsklausul” i ramavtalet angavs att vissa uppräknade myndigheter hade möjlighet att ansluta sig till ramavtalet. En av dessa myndigheter var ASST Valcamonica. Denna senare myndighet beslutade att ansluta sig till ramavtalet.

En leverantör som fram till dess ansvarat för städning av ASST Valcamonicas lokaler samt en italiensk konkurrensmyndighet väckte talan vid italiensk förvaltningsdomstol. Målet överklagades och ledde till att Italiens högsta förvaltningsdomstol (Consiglio di Stato) begärde ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Frågorna var sammanfattningsvis följande:

Är det tillåtet att ingå ett ramavtal där en upphandlande myndighet handlar för andra angivna upphandlande myndigheters vägnar, utan att dessa andra myndigheter är parter i ramavtalet?

Är det tillåtet att ingå ett ramavtal där kvantiteten inte är fastställd avseende de tjänster som de upphandlande myndigheter som inte undertecknat ramavtalet kan beställa? Om svaret är nej, kan kvantiteten fastställas genom en hänvisning till myndigheternas ”ordinarie behov”?

EU-domstolen konstaterade att prövningen i målet skulle göras utifrån det förra upphandlingsdirektivet (2004/18/EG) eftersom det var det som gällde vid tidpunkten för omständigheterna i målet, och besvarade därefter frågorna på följande sätt.

En upphandlande myndighet får handla för andra specifikt angivna upphandlande myndigheters vägnar, även om dessa myndigheter inte är parter i ramavtalet, förutsatt att kraven på bland annat öppenhet iakttas.

Det är uteslutet att de upphandlande myndigheter som inte har undertecknat ramavtalet underlåter att ange kvantiteten avseende de tjänster som kommer att kunna beställas när de senare ingår kontrakt enligt ramavtalet. Det är också uteslutet att dessa myndigheter anger kvantiteten med hänvisning till deras ordinarie behov.

Informationsansvarig

  • Daniel Ekwall
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!