Publicerad: 21 juni 2018

Egna referenser - kringgående?

Sammanfattning av Kammarrätten i Stockholms dom den 8 mars 2018 i mål nr 9-18

En kommun upphandlade barmarksrenhållning och vinterväghållning av gatumark. Ett av anbuden förkastades på grund av att anbudsgivaren enligt kommunen inte uppfyllde kravet på teknisk och yrkesmässig kapacitet. Kommunen baserade detta på att anbudsgivaren inte fått betyget godkänt på samtliga delar i en referensblankett. Referensen avsåg ett uppdrag som anbudsgivaren utfört åt den upphandlande kommunen. Referensen kom alltså från kommunen själv. En annan anbudsgivare tilldelades kontraktet.

Bolaget som fått sitt anbud förkastat ansökte om överprövning och anförde bland annat följande. Bolagets anbud skulle inte ha förkastats. Kommunen har beaktat egna erfarenheter vid referenstagningen. Enligt 13 kap. 3 § 5 LOU krävs, för att det ska vara möjligt att beakta en
tidigare avtalsrelation och använda tidigare brister mot anbudsgivaren, att bristerna varit av sådan art att kontraktet sagts upp eller lett till skadestånd eller jämförbara påföljder. Kommunens tillämpning av kravet på referenser strider mot 13 kap. 3 § 5 LOU.

Förvaltningsrätten ansåg att bolaget inte visat att kommunen agerat i strid med LOU och avslog därför ansökan. Bolaget överklagade till kammarrätten och anförde huvudsakligen samma omständigheter som hos förvaltningsrätten.

Kammarrätten anförde bland annat följande sin dom. Av 14 kap. 1 § första stycket LOU framgår att en upphandlande myndighet får ställa krav på att leverantören ska vara kvalificerad i vissa avseenden. Kraven får avse teknisk och yrkesmässig kapacitet. Kraven får också, enligt 5 § samma kapitel, innebära att leverantören ska förfoga över nödvändiga personalresurser och tekniska resurser samt ha sådan erfarenhet som behövs för att kontraktet ska kunna fullgöras enligt en ändamålsenlig kvalitetsstandard.

Anbudsgivarna har fått möjlighet att genom inlämnade referenser styrka sin tekniska och yrkesmässiga kapacitet för att kvalificeras i upphandlingen. Av förfrågningsunderlaget framgick att om anbudsgivaren utfört uppdrag åt beställaren skulle en egen referens inhämtas.

Kammarrätten ansåg att det var möjligt att använda sig av egna referenser vid en prövning i kvalificeringsfasen av leverantörers tekniska och yrkesmässiga kapacitet, om en sådan referenstagning framgår av förfrågningsunderlaget och sker i enlighet med de grundläggande principerna. Användning av egna referenser fick dock inte, enligt kammarrättens mening, ske på ett sådant sätt att 13 kap. 3 § 5 LOU kringgås.

Kammarrätten ansåg att det inte framkommit annat än att referenstagningen skett på ett objektivt sätt, och att inget framkommit som talade för att kravet på egna referenser använts i syfte att kringgå 13 kap. 3 § 5 LOU i förhållande till bolaget. Inte heller vad bolaget anfört i övrigt visade enligt domstolen att kommunen brutit mot LOU. Bolagets överklagande avslogs därför.

Domen har fått laga kraft.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!