Publicerad: 21 juni 2018

Domstols utredningsansvar när en part inte fått ta del av uppgifter

Sammanfattning av Högsta förvaltningsdomstolens beslut den 17 maj 2018 i mål nr 1968-17

Migrationsverket genomförde en upphandling i form av ett avrop från ett ramavtal avseende telefoni och datakommunikation. Bolag A tilldelades kontrakt.

Bolag B begärde med stöd av offentlighetsprincipen att få del av Bolag A:s anbudshandlingar från Migrationsverket. Både verket och kammarrätten gjorde bedömningen att delar av handlingarna omfattades av sekretess, varför de inte lämnades ut i sin helhet.

Bolag B ansökte om överprövning av upphandlingen. Förvaltningsrätten avslog ansökan, och Bolag B överklagade till kammarrätten. Kammarrätten beslutade att hämta in merparten av de sekretessbelagda delarna av anbudshandlingarna från Migrationsverket. Handlingarna kommunicerades dock inte med Bolag B på grund av sekretess och att kammarrätten ansåg att rätten till partsinsyn kunde begränsas. Kammarrätten avslog överklagandet i överprövningsmålet.

Bolag B överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen och yrkade i första hand att Bolag A:s anbud inte skulle beaktas. Till stöd för yrkandet anfördes bland annat att det fanns omständigheter som tydde på att Bolag A inte uppfyllde vissa krav i upphandlingen.

HFD konstaterade att frågan i målet gällde omfattningen av en förvaltningsdomstols utredningsansvar när domstolen i ett mål om offentlig upphandling har hämtat in uppgifter som omfattas av sekretess och som den ena parten inte fått del av.

HFD anförde därefter bland annat följande. HFD har tidigare uttalat att eftersom mål om offentlig upphandling i princip gäller ekonomiska förhållanden mellan enskilda parter måste officialprincipen tillämpas på ett försiktigt sätt. Enligt domstolen bör som huvudprincip krävas att den part som gör gällande att en upphandling är felaktig på ett klart sätt anger på vilka
omständigheter han eller hon grundar sin talan.

Mot bakgrund av detta ska domstolens granskning av inhämtade handlingar enligt HFD:s mening ske utifrån de skäl som medförde att handlingarna hämtades in. Om det i handlingarna framkommer andra brister i förfarandet ska dessa inte beaktas, enligt HFD.

Domstolen uttalade sig också om möjligheten att inhämta sakkunnigyttrande enligt 24 § förvaltningsprocesslagen. I den delen konstaterades bland annat att det är rätten som avgör om ett sådant yttrande behöver hämtas in, samt att frågan om hur långt utredningsansvaret sträcker sig får avgöras från fall till fall med utgångspunkten att domstolens granskning ska vara effektiv och säkerställa rätten till en rättvis rättegång. Eftersom Migrationsverket hade ingått avtal med Bolag A blev domstolens beslut att målet skrevs av.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!