Publicerad: 14 mars 2018

Direktupphandling av takarbeten var otillåten

Sammanfattning av Kammarrätten i Göteborgs dom den 1 februari 2018 i mål nr 2881-17

Ett kommunalt bolag hade direktupphandlat takarbeten på en skola. Enligt bolaget hade taken på skolan visat sig vara i så dåligt skick att vatteninträngning hade skett, varför det krävdes brådskande åtgärder för att minimera skadorna. Därmed hade det också, enligt bolaget, varit tillåtet att direktupphandla.

Ett bolag ansökte om ogiltigförklaring av avtalet. Detta bolag ansåg att det inte funnits någon rätt att direktupphandla eftersom det kommunala bolaget enligt sökandebolaget borde ha haft ett ramavtal för takarbeten. Det kommunala bolaget hade tidigare haft ett upphandlat ramavtal men detta hade löpt ut drygt ett år och åtta månader innan det kommunala bolaget direktupphandlade takarbetena. Sökandebolaget ansåg att det direktupphandlade avtalet inte rörde brådskande och oförutsedda arbeten.

Förvaltningsrätten gick på det kommunala bolagets linje och avslog ansökan. I motiveringen tog domstolen bl.a. upp att det kommunala bolaget hade påbörjat två ramavtalsupphandlingar som dock hade avbrutits. Sökandebolaget överklagade till kammarrätten och anförde bl.a. att det kommunala bolaget hade kunnat göra provisoriska lagningar i väntan på att byta tätskiktet. Det hade därför enligt bolaget inte varit absolut nödvändigt att byta tätskiktet för att avhjälpa de problem som uppstått. Det förhållandet att något nytt ramavtal inte upphandlats i tid berodde dessutom, enligt sökandebolaget, på det kommunala bolagets bristande planering.

Kammarrätten konstaterade inledningsvis att det var det kommunala bolaget som hade bevisbördan för att det på grund av synnerlig brådska hade varit absolut nödvändigt att upphandla det aktuella arbetet utan föregående annonsering enligt 4 kap. 5 § första stycket 3 i 2007 års LOU och att denna brådska orsakats av omständigheter som inte kunnat förutses. Därefter anförde kammarrätten bl.a. följande. När det gällde kravet att omständigheterna inte ska ha kunnat förutses ställs det enligt praxis höga krav på den upphandlande myndighetens planering och organisation. Det tidigare ramavtalet för takarbeten löpte ut den 31 december 2014. Därefter hade det kommunala bolaget påbörjat två nya ramavtalshandlingar som båda fått avbrytas under 2016. Att upphandlingar av det aktuella slaget begärs överprövade var en omständighet som hade kunnat förutses. Den upphandlande myndigheten borde därför ha tagit höjd för den extra tid som en överprövning kunde medföra. Mot den bakgrunden var det anmärkningsvärt att det ännu inte under hösten 2016 fanns något upphandlat ramavtal för takarbeten och att arbetet med att upphandla ett nytt ramavtal påbörjades först efter att det tidigare ramavtalet löpt ut. Brådskan som uppstått när skoltaket började läcka under hösten 2016 fick mot denna bakgrund tillskrivas det kommunala bolagets bristande planering. Det var därför inte visat att någon rätt att direktupphandla förelegat. Upphandlingen var att anse som en otillåten direktupphandling och avtalet förklarades ogiltigt.

En av ledamöterna, referenten, var skiljaktig och anförde bl.a. följande. Åtgärden att byta tätskikt på delar av taket på skolan var absolut nödvändig för att omgående förhindra skador på skolbyggnaden. Utredningen talade inte för att det kommunala bolaget varit medvetet om att taket var i dåligt skick och därmed borde ha förutsett läckan. Den omständigheten att den upphandlande myndigheten vid en oförutsedd och akut situation inte slutfört en påbörjad upphandling avseende ramavtal om löpande takunderhållsarbete kunde inte läggas myndigheten till last som bristande planering, och därför borde överklagandet avslås, enligt den skiljaktiga ledamoten.

Domen är överklagad till Högsta förvaltningsdomstolen som den 2 mars 2018 inte fattat beslut i frågan om prövningstillstånd.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!