Publicerad: 18 mars 2020

Dansk myndighet frågar EU-domstolen om takvolymer i ramavtal

Begäran om förhandsavgörande till EU-domstolen – mål C-23/20 (Simonsen & Weel)

Den 16 januari 2020 beslutade den danska myndigheten Klagenævnet for Udbud att begära förhandsavgörande från EU-domstolen enligt artikel 267 i EUF-fördraget.

Begäran gäller frågor om takvolymer och takvärden i ramavtal, det vill säga frågor på samma tema som berördes i EU-domstolens dom i mål C-216/17 (Coopservice).

Bakgrunden i målet är att Region Nordjylland upphandlade och ingick ramavtal med en leverantör om förbrukningsprodukter inom sjukvården. Region Syddanmark hade option på att delta. En annan leverantör, som också lämnat anbud i upphandlingen, begärde därefter ogiltigförklaring av ramavtalet och menade bland annat att regionerna inte angett maximal mängd eller maximalt värde för varorna i ramavtalet.

Klagenævnet beslutade därefter att ställa frågor till EU-domstolen som kan sammanfattas (och förenklas) enligt följande:

  • Ska upphandlingsannonsen innehålla information om den uppskattade mängden och/eller värdet på de varor som ska levereras enligt ramavtalet?
  • Ska upphandlingsannonsen eller upphandlingsdokumenten innehålla information om maximal mängd och/eller maximalt värde avseende de varor som ska levereras enligt ramavtalet, så att ramavtalet inte längre har någon verkan när denna gräns uppnås?
  • Ska den upphandlande myndigheten anses ha tilldelat ett kontrakt utan föregående annonsering om annonsen och upphandlingsdokumenten inte innehåller informationen som nämns i frågorna ovan?

Till skillnad från Coopservice-domen gäller frågorna ovan det nu gällande direktivet, det vill säga direktiv 2014/24/EU.

Kommentar: Sedan Coopservice-domen kom i december 2018 har det hos många kommuner och regioner uppstått frågor om hur den ska tolkas vad gäller frågan om takvolym och takvärde. Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten har gett ut ett ställningstagande respektive en vägledning i frågan, och det har kommit några domar från svenska domstolar.

Rättsläget får dock fortsatt betraktas som oklart när det gäller i vilka situationer och på vilket sätt upphandlande myndigheter måste ange takvolymer respektive takvärden i upphandlingar. Förhoppningsvis blir rättsläget lite klarare när EU-domstolen tar ställning till frågorna från Danmark.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!