Publicerad: 16 december 2019

Bolag fick uteslutas från valfrihetssystem efter brister hos annat bolag

Sammanfattning av Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 30 september 2019 i mål 4014-19

En kommun tillämpade ett valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) gällande hemtjänst. Ett bolag (Bolag A) ansökte om godkännande för deltagande i systemet. Kommunen beslutade att utesluta bolaget med stöd av 7 kap. 1 § fjärde punkten LOV, som gäller situationen att sökanden gjort sig skyldig till ”allvarligt fel i yrkesutövningen”. Anledningen var att en person som var ägare och styrelseledamot i Bolag A även var ägare och styrelseledamot i ett annat bolag (Bolag B), vars avtal kommunen hade hävt på grund av vad kommunen ansåg var omfattande brister i verksamheten.

Bolag A ansökte till förvaltningsrätten om rättelse på så sätt att det skulle godkännas för deltagande i systemet. Bolaget menade bland annat att det inte var styrelseledamoten och ägaren i Bolag A som var ansvarig för bristerna i Bolag B. Vidare menade Bolag A att bristerna inte var så omfattande som kommunen gjorde gällande.

Kommunen motsatte sig ansökan.

Förvaltningsrätten gjorde följande bedömning.

Det är den upphandlande myndigheten som har bevisbördan för att uteslutning på grund av allvarligt fel i yrkesutövningen föreligger. Det är tillräckligt att den upphandlande myndigheten gör sannolikt att det finns förutsättningar för uteslutning på åberopad grund.

Av utredningen framgick att företrädaren för Bolag A var densamma som för Bolag B. Samma fysiska person hade alltså det yttersta ansvaret för verksamheten i båda bolagen. Vidare framgick att det förekommit flera omfattande brister i Bolag B:s verksamhet vad gällde fullgörande av åtaganden mot kommunen. Det handlade bland annat om brister gällande journaldokumentation och kompetenskrav vad gäller språk. Bristerna hade sådan karaktär och omfattning att det var fråga om ”allvarligt fel i yrkesutövningen” enligt 7 kap. 4 § LOV. Bristerna hade betydelse för Bolag A:s trovärdighet i det aktuella valfrihetssystemet eftersom det var fråga om samma slags verksamhet.

Kommunen hade därför rätt att utesluta Bolag A från valfrihetssystemet, och Bolag A:s ansökan om rättelse avslogs. Domen hade den 5 december 2019 ännu inte fått laga kraft, med anledning av att sökanden ännu inte delgivits.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!