Publicerad: 21 juni 2018

Avvikelser från ramavtal ledde till ogiltigförklaring

Sammanfattning av Kammarrätten i Stockholms dom den 15 mars 2018 i mål nr 4410-17

En kommun upphandlade möbel- och kontorsflyttning och ingick ramavtal med flera leverantörer i januari 2016. Ett kommunalt bostadsbolag var avropsberättigat på ramavtalet.

Ett bolag (Bolag A) ansökte om överprövning av avtals giltighet. Bolaget ansåg att bostadsbolaget och en leverantör (Bolag B) hade ingått ett direktupphandlat ramavtal utan att följa upphandlingsreglerna. Detta avtal skulle därför enligt Bolag A ogiltigförklaras. Bostadsbolaget motsatte sig Bolag A:s ansökan.

Förvaltningsrätten ansåg att det inte var visat att det förelåg något direktupphandlat ramavtal mellan bostadsbolaget och Bolag B, och avslog därför ansökan.

Bolag A överklagade till kammarrätten och yrkade att det enligt bolagets synsätt direktupphandlade ramavtalet och samtliga avrop enligt detta ramavtal skulle ogiltigförklaras. Bostadsbolaget ansåg att överklagandet skulle avslås.

Kammarrätten anförde bland annat följande i sin dom. Av EU-domstolens praxis framgår att ändringar i avtalsvillkor under ett pågående avtalsförhållande ska anses utgöra en ny upphandling respektive ett nytt ingående av kontrakt, om de ändrade bestämmelserna uppvisar betydande skillnader i förhållande till bestämmelserna i det ursprungliga kontraktet och följaktligen visar på en avsikt från parternas sida att omförhandla de väsentliga villkoren i kontraktet. Bolag B hade visat att det skett avsteg i jämförelse med villkoren i det befintliga ramavtalet.

Frågan blev då om dessa avsteg var för sig eller tillsammans medförde betydande skillnader i förhållande till det befintliga ramavtalet och om de visade på en avsikt från
parterna att omförhandla de väsentliga villkoren i avtalet.

Enligt kammarrättens bedömning hade bostadsbolaget och Bolag B systematiskt använt sig av dels tilläggsbeställningar som inte godkänts i förväg och dels debitering per timme för flyttarbetare vid tilläggsbeställningar. Detta hade enligt kammarrätten medfört att det befintliga ramavtalets prismodell frångåtts. Ändringarna var enligt kammarrätten att betrakta som betydande. Ett nytt direktupphandlat ramavtal hade därmed uppstått enligt domstolen.

Eftersom något skäl för undantag från annonseringsskyldigheten inte framkommit konstaterade kammarrätten att avtalet skulle ogiltigförklaras i enlighet med 16 kap. 13 § första stycket 1 i 2007 års LOU.

Domen överklagades till HFD som den 25 april 2018 beslutade att inte meddela prövningstillstånd.

Kommentar: Detta fall visar på vikten av att bolag och förvaltningar som avropar från ett ramavtal känner till ramavtalets villkor. Om avropen avviker för mycket från villkoren finns risken att en domstol skulle anse att parterna har ingått ett nytt avtal som ska ogiltigförklaras. Numera finns dessutom uttryckliga lagregler som gäller ändring av avtal (17 kap. 8-16 §§ i
2016 års LOU). 

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!