Publicerad: 9 juni 2020

Avtal skulle ogiltigförklaras trots att det sagts upp av parterna

Sammanfattning av Kammarrätten i Göteborgs dom den 24 mars 2020 i mål nr 3795-19

En kommun ingick år 1991 ett tjänstekoncessionsavtal med Bolag A. Därefter ingick kommunen och Bolag A flera tilläggsavtal till grundavtalet, det senaste år 2018. Avtalen innebar att Bolag A skulle sätta upp väderskydd, stadsinformationstavlor, stadspelare, gatutoaletter och papperskorgar, samt att Bolag A beviljades ensamrätt att upplåta dispositionsrätten till reklam i anläggningarna. Tilläggsavtalet från 2018 innebar bland annat en förlängning av avtalstiden för koncessionen med tolv år.

Bolag B yrkade att tilläggsavtalet från 2018 skulle ogiltigförklaras, eftersom Bolag B menade att det ingåtts utan föregående annonsering.

Kommunen och Bolag A anförde bland annat att tilläggsavtalet från 2018 sagts upp, att några prestationer inte utväxlats, att det därmed inte längre var gällande samt att målet därför borde avskrivas.

Förvaltningsrätten beslutade att ogiltigförklara tilläggsavtalet. Kommunen och Bolag A överklagade till kammarrätten och stod fast vid att deras uppsägning innebar att målet skulle avskrivas.

Kammarrätten gjorde följande bedömning.

Tilläggsavtalet utgjorde en väsentlig ändring i förhållande till den tidigare avtalade koncessionen utan att en ny upphandling hade genomförts. Det var därför fråga om en otillåten direktupphandling. Enligt kammarrätten kunde parterna i ett fall som detta inte undvika ett beslut om ogiltigförklaring genom att själva säga upp avtalet. Oberoende av om prestationer utväxlats mellan parterna ansåg kammarrätten därför att det fanns skäl att ogiltigförklara tilläggsavtalet från 2018. Kommunens och Bolag A:s överklagande avslogs därför.

Domen överklagades till HFD som den 25 maj 2020 beslutade att meddela prövningstillstånd. Frågan kommer alltså att prövas i HFD. Den fråga som ledde till prövningstillstånd var om ändamålet med en ansökan om överprövning av avtals giltighet har förfallit när avtalet har sagts upp av avtalsparterna utan att några prestationer har utväxlats.

Informationsansvarig

  • Daniel Ekwall
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!