Publicerad: 20 september 2018

Avrop från ramavtal fick vara längre än fyra år

Sammanfattning av Kammarrätten i Stockholms dom den 8 juni 2018 i mål nr 2944-18

En region upphandlade ramavtal för bland annat installation av och service för trygghetssystem till särskilda boenden inom äldreomsorgen. Bolag A tilldelades kontrakt. Bolag B begärde överprövning och yrkade att upphandlingen skulle göras om. Som skäl anförde Bolag B bland annat att avtalstiden uppgick till fyra år när det gällde installationsdelen, men till
tio år när det gällde servicedelen. Enligt bolaget stod detta i strid med den längsta tillåtna tiden för ett ramavtal.

Regionen anförde bland annat följande. Tidsbegränsningen för ramavtal i LOU tar sikte på under hur lång tid ett ramavtal gäller. Den hindrar inte att den upphandlande myndigheten i ramavtalet kräver garantier, service eller underhåll för de avrop som sluts under ramavtalets löptid, även för tid efter ramavtalet.

Förvaltningsrätten hänvisade till 5 kap. 3 § i 2007 års LOU som anger att ett ramavtal får löpa under längre tid än fyra år endast om det finns särskilda skäl. Såväl ramavtalet som avropsavtalen överskred den tillåtna tiden om fyra år, enligt förvaltningsrätten., och mot denna bakgrund skulle upphandlingen göras om.

Regionen överklagade domen till kammarrätten och anförde bland annat att ramavtalstiden var fyra år samt att avropsavtal får vara längre än denna tid under vissa förutsättningar. Region hänvisade bland annat till skäl 62 i direktiv 2014/24/EU.

Bolag B motsatte sig överklagandet och anförde bland annat att ett avrop från ett ramavtal aldrig kan löpa längre än den tid som ramavtalet löper på.

Kammarrätten anförde bland annat följande. Det var 2016 års LOU som var tillämplig i målet eftersom det inte framkommit att upphandlingen påbörjats tidigare än den 27 september 2017. Enligt 7 kap. 2 § i denna lag får ett ramavtal löpa längre tid än fyra år endast om det finns särskilda skäl. Bestämmelsen motsvarar artikel 33.1 tredje stycket i direktiv 2014/24/EU.

Ramavtalstiden i det aktuella fallet överskred inte fyra år. Avtalstid för serviceavtal på avropade installationer skulle, enligt upphandlingsdokumenten, överensstämma med utrustningens beräknade tekniska livslängd men dock vara minst tio år från effektiv leveransdag, med möjlighet till årsvisa förlängningar därefter.

Det saknas bestämmelser i LOU och direktivet om hur lång tid ett kontrakt som grundas på ett ramavtal får ha. Viss ledning finns dock i skäl 62, där det bland annat anges att löptiden för enskilda kontrakt som grundas på ett ramavtal inte behöver sammanfalla med löptiden för ramavtalet, utan i förekommande fall får vara längre, samt att löptiden får bestämmas med beaktande av faktorer såsom den tid som behövs för deras fullgörande när underhåll av utrustning med en uppskattad ekonomisk livslängd på mer än fyra år ingår. Viss vägledning i frågan finns vidare i prop. 2015/16:195 s. 515.

Mot denna bakgrund kan konstateras att 2014 års LOU-direktiv klargör att löptiden för enskilda kontrakt som grundas på ett ramavtal kan vara längre än fyra år, i synnerhet när exempelvis underhåll av inköpt utrustning med en ekonomisk livslängd längre än fyra år ingår. En förutsättning är dock att löptiden inte är oproportionerlig i förhållande till den utrustning som anskaffas. Den angivna tiden för service av larmutrustning var inte oproportionerlig, enligt kammarrättens bedömning. Upphandlingen behövde därför inte göras om, och Bolag B:s ansökan avslogs.

Domen överklagades till HFD, som inte meddelade prövningstillstånd.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!