Publicerad: 21 mars 2018

Nyhet

Nya skatteregler för företagssektorn

Regeringen överlämnar i dag en remiss till Lagrådet i vilken föreslås bland annat att en generell begränsning av ränteavdrag i bolagssektorn införs. Förslaget i lagrådsremissen har i vissa delar förändrats i förhållande till det förslag som remitterades i juni 2017.

 Nu förslås bland annat att

  • den generella avdragsbegränsningen baseras på en EBITDA-regel med ett avdragsutrymme om 30 procent
  • negativa räntenetton upp till 5 miljoner kronor omfattas inte av den generella avdragsbegränsningsregeln
  • primäravdrag – ett tidigarelagt värdeminskningsavdrag - omfattar ny-, om- och tillbyggnader av hyresbostäder
  • nuvarande riktade ränteavdragsbegränsningsregler kvarstår men avsikten är att dessa ska bli mer förutsägbara
  • bolagsskatten sänks i två steg ner till 20, 6 procent år 2021
  • ikraftträdandet sker 1 januari 2019

Inga lättnadsregler för offentligt finansierade infrastruktursatsningar föreslås. Regeringen har för avsikt att återkomma i denna del.

Lagrådsremissen, regeringens webbplats

På Skattedagen den 16 maj 2018 informerar vi mer ingående om förslaget och dess effekter.

Inbjudan och anmälan till Skattedagen

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!