Publicerad: 1 juli 2020

Förslag om ändrade regler för kostförmån i särskilda fall

Förslaget syftar till att från förmånsbeskattning undanta måltider som lämnas av allmänheten i syfte att visa anställda uppskattning och stöd.

I promemorian, som SKR har fått på remiss, föreslås i korthet följande.

Skattefrihet införs för förmån av fri kost under förutsättning att måltiden kommer från någon som saknar samband med arbetsgivaren och att måltiden lämnas utan krav på motprestation.

Undantaget från beskattning föreslås gälla under förutsättning att det saknas ekonomisk intressegemenskap eller annat samband mellan den som lämnar måltiden och den anställdes arbetsgivare. Det är inte bara ägarförhållandena mellan den som lämnar måltiden och arbetsgivaren som ska vägas in i bedömningen av om det föreligger ett samband eller inte. Även andra faktorer spelar in, såsom att det finns ett påvisbart intresse hos den som lämnar måltiden att inleda och upprätthålla affärsmässiga förbindelser med arbetsgivaren.

En förutsättning för att undantaget ska vara tillämpligt bör också vara att måltiden lämnas utan krav på motprestation.

Enligt förslaget bör det inte spela någon roll om måltiden distribueras och administreras via arbetsgivaren eller om arbetsgivarens roll är så liten att måltiden i praktiken kan anses ha skänkts direkt till den anställde. I båda fallen föreslås att måltiden ska undantas från beskattning. Under förutsättning att måltiden kommer från någon som saknar samband med arbetsgivaren och måltiden lämnas utan krav på motprestation så ska även måltid på restaurang omfattas av undantaget från beskattning.

Den undantagsbestämmelse som nu föreslås bör inte vara tidsbegränsad utan gälla permanent. Bestämmelsen bör inte heller vara begränsad till att gälla enbart i vissa krissituationer.

Förmåner som är undantagna från skatteplikt enligt inkomstskattelagen, så som nu aktuella måltider, är också avgiftsfria.

Promemorian behandlar hur matgåvor ska behandlas i skatte- och avgiftshänseende i förhållande till reglerna om beskattning av förmån av fri kost som erhålls på grund av tjänst.

Förslaget gäller för förmån av kost i särskilda fall som lämnas efter den 31 mars 2020. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

SKR har fått förslaget på remiss. Svar ska lämnas till Finansdepartement i mitten av augusti.

Kontakta gärna ansvarig för remissen, Jeanette Fored, senast i början på augusti om ni vill diskutera innehållet i förslaget.

Promemoria, finansdepartementet

Informationsansvarig

  • Jeanette Fored
    Skatteexpert

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!