Publicerad: 4 april 2017

Fastighetspaketering - utredningens förslag presenterat

Ändrade skatteregler för fastighetsägare föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Den 30 mars presenterade utredningen ”Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet”, SOU 2017:27, sitt förslag som innebär ändrade skatteregler för fastighetsägare.

Syftet med förslaget är att försäljningar av paketerade fastigheter och direkta försäljningar av fastigheter ska beskattas likvärdigt både vad gäller inkomstskatt och stämpelskatt. Syftet är också att förvärv av fastigheter genom fastighetsbildningsåtgärder i likhet med jordabalksförvärv ska omfattas av stämpelskatt.

Förslaget innebär i korthet

  • Vid avyttring av en fastighet som är paketerad i ett bolag ska det sålda bolaget anses ha avyttrat och återförvärvat fastigheten till ett pris motsvarande fastighetens marknadsvärde (avskattning).
  • Det sålda bolaget ska också beskattas för en schablonintäkt för att ersätta den stämpelskatt som skulle ha utgått vid en direktförsäljning av fastigheten.
  • Koncerninterna överlåtelser av fastighetsägande bolag och överlåtelser av fastighetsägande bolag där huvudsyftet med överlåtelsen inte är att avyttra en fastighet ska inte medföra avskattning.
  • För att motverka kringgående av avskattningsreglerna begränsas den kontanta ersättning som får utgå vid fusioner, fissioner och partiella fissioner.
  • Fastigheter ska alltid behandlas som kapitaltillgångar i bolagssektorn.
  • Vid underprisöverlåtelser av byggnad med mark ska skattemässig kontinuitet tillämpas på anskaffningsvärde, skattemässigt restvärde och gjorda värdeminskningsavdrag.
  • Skatteplikt för stämpelskatt införs för förvärv av fast egendom genom fastighetsreglering och klyvning.
  • Stämpelskatt ska inte utgå på koncerninterna fastighetsöverlåtelser och överlåtelser som sker för att åstadkomma en lämpligare fastighetsindelning.
  • Skattskyldighet för stämpelskatt ska inträda både vid beviljandet av ansökan om inskrivning i fastighetsregistret och vid fullbordande av fastighetsbildning.
  • Stämpelskatten för juridiska personer sänks till två procent.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet, SOU 2017:27

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!