Publicerad: 15 juni 2017

Fastighetspaketering

SKL har lämnat synpunkter på regeringens förslag om ändrade skatteregler för fastighetsägare som föreslås träda i kraft 1 juli 2018.

SKL:s synpunkter är i korthet följande.

  • SKL tillstyrker utformningen av betänkandets förslag som syftar till att motverka skattefördelar med paketerade fastigheter. SKL avstyrker dock ett införande av förslaget i detta läge. Förslagets konsekvenser måste utredas ytterligare och vägas samman med övriga förväntade reformer av bolagsbeskattningen. Detta då förslaget riskerar att öka skattelagstiftningens komplexitet, medföra "inlåsningseffekter" samt medföra sjunkande fastighetspriser och ett dämpat bostadsbyggande.
  • SKL anser att om Finansdepartementet avser att gå vidare med utredarens förslag för att motverka skattefördelar med paketerade fastigheter krävs ytterligare utredning och analys. Det gäller bland annat  olika avgränsnings- och tillämpningsfrågor, behovet av övergångsbestämmelser med mera.
  • SKL tillstyrker utredningens förslag om införande av stämpelskatt vid fastighetsreglering och klyvning under förutsättning att stämpelskattesatsen för juridiska personer sänks till två procent. SKL lämnar också förslag på ytterligare undantag från skatteplikt till stämpelskatt.
  • SKL avstyrker utredarens förslag att nuvarande undantag från skatteplikt för förvärv som utgör led i åtgärder för jordbrukets eller skogsbrukets rationalisering i stämpelskattelagen tas bort.

Den 14 augusti 2017 är sista dag för att lämna synpunkter på regeringens förslag.

SKL:s remissvar

Utredningens förslag presenterat, 2017-04-04

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!