Publicerad: 26 oktober 2018

Skatteverket ”tycker till” om moms inom sjukvårdsområdet

SKL ifrågasätter Skatteverkets bedömning.

Skatteverket har publicerat sin bedömning avseende ”vårdmoms” med anledning av HFD:s dom om bemanningsföretags uthyrning av anställd personal.

Skatteverket begränsar inte sin bedömning till att endast avse den fråga HFD har avgjort – fråga om ett bemanningsföretags uthyrning av anställd personal. HFD meddelade i dom den 7
juni 2018 att ett bemanningsföretags uthyrning av anställd personal inte omfattas av undantag från momsplikt.

Skatteverket går längre i sin bedömning än vad som följer av domen och slutsatsen är att Skatteverket anser att tillhandahållande av momsfri vård endast föreligger mellan vårdmottagning och patient. Skatteverket anser att sjukvård inte kan tillhandahållas momsfritt i flera led. Skatteverket baserar sin bedömning på EU-rättslig praxis som inte avser bestämmelserna i Momsdirektivet om undantag inom sjukvårdsområdet.

Skatteverket bortser, medvetet eller omedvetet, från den EU-rättsliga praxis som avser sjukvårdsundantagen. Skatteverket nämner inte ens EU-domstolens domar i t.ex. målen C-91/12 PFC Clinic AB, C-366/12 Klinikum Dortmund GmbH och C-106/05 L.u.P. I den sist nämnda domen från EU-domstolen anges att det inte endast är transaktioner som genomförts av den siste tjänstetillhandahållaren som är undantagna från skatteplikt. Skatteverket kan inte – men har valt att så göra – bortse från den rättsliga regleringen i Momsdirektivet och vad som
följer av EU-rätten. Skatteverket måste, i vart fall vid sin bedömning, beakta och analysera vad som följer av EU-rätten.

Det är inte godtagbart att Skatteverket ”tycker till” utan att analysera och beakta vad som följer av EU-rätten med de konsekvenser det innebär, både vad avser rättsosäkerhet och kostnader.

Det bör observeras att Skatteverkets ställningstagande endast är ett uttryck för vad Skatteverket tycker. Det är inte ett uttryck för gällande rätt men det orsakar stora problem. Det enda som i nuläget är rättsligt klart är vad som följer av HFD:s dom. Bemanningsföretags uthyrning av anställd personal är momspliktigt.

I övrigt gäller vad som följer av EU-rätten.

För landstingens del följer av EU-rätten att ni tillhandahåller momsfri vård vid era vårdinrättningar/mottagningar.

Skatteverket har meddelat att de inte kommer att vidta beskattningsåtgärder före den 1 juli 2019.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jeanette Fored
    Skatteexpert

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!