Publicerad: 6 april 2018

Moms på el, gas eller vatten vid bostadsuthyrning

En hyresvärds tillhandahållande av el, gas eller vatten är enligt Skatteverket momspliktigt vid debitering utifrån faktisk förbrukning. SABO och Fastighetsägarna ifrågasätter Skatteverkets bedömning.

Skatteverket har i ett ställningstagande daterat 2018-02-09 gjort bedömningen att debitering av el, gas eller vatten som sker särskilt utifrån faktisk förbrukning är en separat transaktion skild från uthyrningen av fastigheten. Tillhandahållandet är då momspliktigt. Detsamma gäller, enligt Skatteverket, om debitering sker löpande med ett schablonbelopp men avstämning och fakturering sker mot faktisk förbrukning, till exempelvis årsvis.

SABO och Fastighetsägarna ifrågasätter Skatteverkets bedömning – en bedömning som utgör ett avsteg från vad som tidigare har gällt och som innebär ökade kostnader för hyresvärdarnas förvaltning och för de boende i hyresrätt.

SABO och Fastighetsägarna har i skrivelse till Skatteverket daterad 2018-04-03 anfört bland annat följande.

”Med hänsyn till vad som framgår av den svenska hyreslagstiftningen anser SABO och Fastighetsägarna att en uthyrning av en bostad ur ett ekonomiskt perspektiv utgör ett sammansatt tillhandahållande av bostad. Något utrymme att bryta ut den rörliga delen av en hyra och anse att den ska anses utgöra ersättning för ett separat  tillhandahållande föreligger inte. De ekonomiska  konsekvenserna som de boende drabbas av vid utebliven betalning av en rörlig hyra, utformningen av den svenska hyreslagstiftningen samt den ökade hyran som blir en följd av att individuell debitering anses vara en skattepliktig transaktion, är samtliga sådana omständigheter som talar mot den tolkning som Skatteverket har gjort.

SABO och Fastighetsägarna får påpeka att ställningstagandet har vållat många frågor och bekymmer och emotser Skatteverkets synpunkter på vad vi angett ovan samt en konstruktiv dialog. Om Skatteverket vidhåller sin bedömning måste i vart fall frågan bli föremål för rättslig prövning innan moms kan debiteras på viss del av hyran som i vissa fall är rörlig.”

Skatteverkets ställningstagande

Brev till Skatteverket från SABO och Fastighetsägarna, SABO:s webbplats

Skattedagen 2018

På Skattedagen den 16 maj 2018 informerar vi om Skatteverkets bedömning i den här frågan samt också om andra ställningstaganden av betydelse för kommuner och landsting.

Inbjudan och anmälan till Skattedagen

Informationsansvarig

  • Jeanette Fored
    Skatteexpert

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!