Publicerad: 8 april 2020

EU-kommissionens beslut 3 april 2020 om tillfällig befrielse från tull- och mervärdesskatt vid import av varor för skydd mot och bekämpning av covid-19

Information från Skatteverkets webbplats publicerad 2020-04-06.

Genom EU-kommissionens beslut den 3 april 2020 har tullfrihet införts under en begränsad period för vissa varor, t.ex. sjukvårdsmaterial, som importeras för att bekämpa effekterna av Covid-19-utbrottet (corona).

Det gäller import som görs av eller på uppdrag av statliga organisationer inklusive statliga organ, offentliga organ och andra organ som är offentligrättsligt reglerade, samt av eller på uppdrag av katastrofhjälporganisationer och andra organisationer som har godkänts av Tullverket.

Möjligheten att ansöka till Tullverket om tullfrihet gäller retroaktivt för import från och med den 30 januari 2020 till och med den 31 juli 2020. Om importen är tullfri enligt dessa regler är den även undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 30 § första stycket ML och lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import m.m.

EU-kommissionens beslut den 3 april 2020, SkatteverketMervärdesskattelagen, SkatteverketLagen om frihet från skatt vid import mm, Skatteverket

Om en organisation är registrerad för mervärdesskatt vid tidpunkten för importen prövas frågan om undantag från skatteplikt av Skatteverket. En organisation måste dock ansöka till Tullverket och beviljas tullfrihet för att kunna utnyttja undantaget från skatteplikt även om den är registrerad för mervärdesskatt.

Ett villkor för tullfrihet är att varorna ska användas för att bekämpa effekterna av Covid-19-utbrottet. En organisation som har beviljats tullfrihet vid importen men som vid en senare tidpunkt inte längre tänker använda varorna för detta ändamål ska kontakta Tullverket och anmäla detta. I de flesta fall ska organisationen då betala tull och mervärdesskatt för varorna, men tullfriheten och undantag från mervärdesskatt kan i vissa fall fortsätta.

För svar på frågor hänvisar SKR till Skatteverket och Tullverket.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jeanette Fored
    Skatteexpert

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!