Publicerad: 28 november 2019

Rätt till momsersättning för biståndsbedömt trygghetsboende

Den nya boendeformen omfattas av rätt till momsersättning från och med den 2 april 2019.

Från och med den 2 april 2019 omfattas även ett biståndsbedömt trygghetsboende av bestämmelserna i 4 § lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund (LEMK).

Rätt till momsersättning föreligger för följande boenden:

  • Särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd (5 kap. 5 § andra stycket SoL)
  • Särskilda boendeformer för äldre människor som främst behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service och som därutöver har behov av att bryta oönskad isolering, så kallat biståndsbedömt trygghetsboende (5 kap. 5 § tredje stycket SoL)
  • Bostäder med särskild service för de som, av fysiska psykiska eller andra skäl, möter betydande svårigheter i sin livsföring och behöver ett sådant boende (5 kap. 7 § tredje stycket SoL)
  • Hem för vård eller boende (HVB-hem) och stödboenden (6 kap. 2 § SoL)
  • Särskilda boendeformer för vissa funktionshindrade (9 § 8 och 9 LSS).

För trygghetsboende utan individuell behovsbedömning föreligger ingen rätt till momsersättning. För att styrka rätten till momsersättning för biståndsbedömt trygghetsboende måste det, enligt Skatteverket, tydligt framgå av beslutshandlingarna att det är ett sådant boende alternativt att kommunen på annat sätt visar att boendet används av någon med ett individuellt biståndsbeslut.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jeanette Fored
    Skatteexpert

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!