Publicerad: 14 februari 2014

EU-kommissionens pågående momskonsultation

SKL har svarat på EU-kommissionens pågående momskonsultation.

Kommissionen arbetar vidare med översynen av mervärdesskattesystemet. Under det senaste året har momsen inom offentlig sektor och momsundantagen i det allmännas intresse varit i fokus för kommissionens översyn. Kommissionen genomför just nu en öppen konsultation – ”Consultation on Review of existing VAT legislation on public bodies and tax exemptions in the public interest ”- som SKL har besvarat.

I SKL:s svar finns svar på kommissionens frågor samt också våra generella synpunkter. Svaret är i enlighet med SKL:s tidigare svar på ”Grönboken om mervärdesskattens framtid, KOM (2010) 695 slutlig”.

SKL:s svar på EU-kommissionens pågående momskonsultation (PDF, nytt fönster)

I den pågående konsultationen presenterar kommissionen att antal reformeringsalternativ. De alternativ som nu presenteras är i stort desamma som i Grönboken, d.v.s. ”moms på allt” eller inom vissa specifika områden/sektorer. Utöver tidigare förslag presenteras nu också alternativet - momsersättningsystem på EU-nivå - för att uppnå konkurrensneutralitet mellan offentliga och privata aktörer. Att kommissionen presenterar momsersättningsystem som ett reformalternativ att ta ställning till innebär att SKL har haft framgång med att, i olika sammanhang, påvisa de positiva effekterna med systemet. SKL anser dock att eventuella momsersättningssystem är en fråga som medlemsstaterna själva förfogar över samt att dylika system måste anpassas till nationella förhållanden. Kommissionen presenterar nu också alternativet ”valfrihet att beskatta” – ett alternativ som SKL kan godta.

När kommissionen kommer att presentera ett slutligt förslag till en framtida momsbeskattning är oklart. Kommissionen har tidigare meddelat att besked kommer under våren 2014 men mer troligt är att förslag kommer tidigast i sommar.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!