Publicerad: 10 november 2017

Riksdagsbeslut om HVB och stödboende

Riksdagen har beslutat om rätt till momsersättning för HVB och stödboende i egen regi.

Rätten till ersättning för ingående mervärdesskatt, och för dold mervärdesskatt, har ändrats till att även omfatta de fall då kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund bedriver boendeformerna hem för vård eller boende eller stödboende i egen regi.

Genom ändringen i 4 § LEMK undantas HVB och stödboenden, som regleras i 6 kap. 2 § SoL, från tillämpningen av regleringen i 8 kap. 9 § första stycket 1 mervärdesskattelagen vid fastställandet av ersättning enligt 2 §. Detta innebär att kommuner har rätt till ersättning enligt 2 § LEMK för ingående skatt som inte får dras av enligt ML, och enligt 5 § LEMK för dold mervärdesskatt vid hyra av lokal.

Ändringen medför likvärdiga förutsättningar för kommunerna att upphandla eller bedriva HVB och stödboenden i egen regi. Ändringen innebär också att rätt till ersättning enligt schablon föreligger för hyra av lokal.

Bakgrund

HFD gjorde bedömningen, i dom meddelad i oktober 2015, att tillhandahållande av boende i HVB för ensamkommande barn utgör uthyrning av stadigvarande bostad, vilket innebar att kommunerna inte hade rätt till ersättning för ingående mervärdesskatt eller för dold mervärdesskatt hänförlig till hyra av lokaler i de fall de bedrev verksamhet av detta slag i egen regi.

Kommunernas rätt till ersättning vid upphandling av social omsorg påverkades inte av HFD:s avgörande. För att ersättning även ska kunna utgå när verksamheten bedrivs i egen regi för såväl icke avdragsgill ingående mervärdesskatt som dold mervärdesskatt har Riksdagen beslutat om ändring i 4 § LEMK. För att undvika gränsdragningsproblem har Riksdagen beslutat att ändringen ska omfatta samtliga HVB.

SKL:s kommentar och bedömning

Den nu beslutade ändringen innebär att rätt till ersättning för HVB och stödboenden i egen regi, samt vid hyra av lokaler, föreligger från och med den 1 januari 2017. Under perioden oktober 2015 till och med december 2016 föreligger ingen rätt till ersättning för HVB för ensamkommande barn. Det bör noteras att HFD:s dom innebar ny praxis vad avser HVB för ensamkommande barn och inte HVB i allmänhet. Rätt till ersättning föreligger därför, helt utan avbrott i tid, för HVB i allmänhet samt vid upphandling av social omsorg.

Lagändring, Notisum (PDF, nytt fönster)

Lagrådsremissen, Regeringens webbplats

Informationsansvarig

  • Jeanette Fored
    Skatteexpert

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!