Publicerad: 23 juni 2016

Momsersättningsmålen – HVB för ensamkommande barn och representation

Rätt till momsersättning med 300 kronor för representation men HVB-målet prövas inte.

Kammarrätten i Sundsvall har bifallit Stockholms kommun överklagande i representationsmålet. Rätt till momsersättning föreligger med samma belopp , det vill säga med 300 kronor, som gäller vid mervärdesbeskattningen.

Kammarrätten anger bland annat följande i domen (Mål nr 2896-15, meddelad 2016-04-13). ”Vid utbetalning av ersättning enligt 4 § LEMK måste alltså en bedömning göras av i vad mån den aktuella ingående skatten är avdragsgill eller inte enligt ML. För att uppnå syftet med 4 § LEMK måste vid denna bedömning bestämmelsen i ML tolkas på samma sätt som vid en direkt tillämpning av ML. Beräkningen av ersättningen ska därför inte utgå från begränsningen som numera gäller vid inkomstbeskattningen (90 kr). Skäl att minska kommunens ersättning för ingående mervärdesskatt på de av Skatteverket anförda skälen har därför inte funnits, varför Skatteverkets omprövningsbeslut ska upphävas.”

Kammarrätten i Sundsvall ansåg inte att det fanns skäl att pröva HVB-målet. Högsta förvaltningsdomstolen har sedan tidigare avgjort att boenderummen i HVB för ensamkommande barn utgör stadigvarande bostad enligt ML. Att målet inte prövas av kammarrätten bör kunna förklaras med utgången i representationsmålet.

Vad händer nu? SKL har hemställt om förtydligande i 4 § LEMK i syfte att åstadkomma vad lagstiftaren avsåg – det vill säga rätt till momsersättning.

Informationsansvarig

  • Jeanette Fored
    Skatteexpert

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!