Publicerad: 20 december 2016

Ny mervärdesskatterättslig fastighetsdefinition

Ny mervärdesskatterättslig fastighetsdefinition gäller från och med den 1 januari 2017.

Skatteverket har meddelat att information publiceras med början vecka 51, 2016.

Skatteverkets webbplats, rättslig vägledning

Kort information om de nya bestämmelserna

Den nya fastighetsdefinitionen har betydelse för att avgöra i vilket land tillhandahållanden ska beskattas, om en vara eller tjänst är skattepliktig, om reglerna om omvänd skattskyldighet för byggtjänster ska tillämpas samt för jämknings/justeringsreglerna. Den nuvarande kopplingen i momslagen till jordabalkens fastighetsbegrepp upphör.

Den nya fastighetsdefinitionen gäller endast inom mervärdesbeskattningen.

Ny definition av fastighetsbegreppet

Den nuvarande definitionen av fastighetsbegreppet i momslagen (ML) ersätts med en hänvisning till definitionen av fast egendom i EU-förordning. Vid en fråga rörande mervärdesskatt kring fastigheter eller tjänst med anknytning till fastighet är det EU-förordningens definition, till vilken ny bestämmelse i ML hänvisar, som ska användas.

I EU-förordningen återfinns definitionen av fast egendom i Artikel 13b a) – d).

Med fast egendom avses följande:
a) Varje bestämd del av jorden, på eller under dess yta, som det är möjligt att äga eller besitta.
b) Varje byggnad eller konstruktion som har fästs vid eller i marken, ovan eller under havsnivån, och som varken kan monteras ned eller flyttas med lätthet.
c) Varje föremål som har installerats och ingår som en integrerad del av en byggnad eller en konstruktion och utan vilken byggnaden eller konstruktionen är ofullständig, exempelvis dörrar, fönster, tak, trappor och hissar.
d) Varje föremål, utrustning eller maskin som är varaktigt installerad i en byggnad eller konstruktion och som inte kan flyttas utan att byggnaden eller konstruktionen förstörs eller förändras.

Bestämmelsen i 3 kap. 2 § ML om tillhandahållanden av el med mera som ett led i upplåtelsen av nyttjanderätt blir  exemplifierande och lydelsen ändras till underordnade tillhandahållanden.
Bestämmelsens nya lydelse omfattar fler uppräknade tillhandahållanden än tidigare , t.ex. bredband. Omständigheterna måste dock prövas i det enskilda fallet.

Orden ”byggnad eller anläggning” slopas i bestämmelsen om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn.
Orden byggnad eller anläggning slopas och ersätts med fastighet. Ändringen ska inte innebära några större förändringar i förhållande till nuvarande tillämpning.

Reglerna om jämkning av avdrag för ingående skatt ändras inte i sak.
Hänvisningen till verksamhetstillbehör ersätts med maskin, utrustning, och särskild inredning.

Reglerna i ML om omsättningsland för fastighetstjänster ändras inte
De nuvarande reglerna i mervärdesskattelagen om omsättningsland för fastighetstjänster ändras inte (det vill säga lydelsen i sig ändras inte) med anledning av det nya fastighetsbegreppet. Vilka specifika tjänster som har anknytning till fastighet kommer dock ändras i och med det nya fastighetsbegreppet. Bedömningen överlämnas till rättstillämpningen.

Informationsansvarig

  • Jeanette Fored
    Skatteexpert

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!