Publicerad: 18 december 2019

Nyheter för överförmyndare, hösten 2019

Ett kortare nyhetsbrev för överförmyndare med blandad information.

Nyheter för överförmyndare HT 2019 (PDF, nytt fönster)

Information från Försäkringskassan om personlig assistans (PDF, nytt fönster)

Bland höstens rättsfall och domar kan vi läsa om

 • Mycket allvarliga spelproblem kan utgöra grund för förvaltarskap
 • Inget godmanskap då överförmyndarnämnden inte kunde hitta någon presumtiv ställföreträdare som vill teckna åtagande.
 • Fråga om byte av förvaltare kan inte prövas av domstol - ska prövas av överförmyndaren
 • Brist på samsyn mellan ställföreträdare och huvudman i ekonomiska frågor medför att förvaltarskap ska bestå
 • Interimistiskt beslut om förvaltarskap för att huvudmannen saknar tillräckliga medel för att klara sitt dagliga uppehälle
 • Huvudman befrias från betalningsskyldighet av arvode - finns särskilda skäl
 • Trots skuldsanering är huvudregeln att huvudmannen ska stå för arvodet
 • Utredning inte bristfällig då det i målet fanns tre läkarintyg från två olika läkare
 • Framtidsfullmakt
 • Särkild förordnad vårdnadshavare har rätt till skäligt arvode
 • Huvudmannens hantering av ekonomi och bristande kommunikation med god man kan medföra förvaltarskap
 • God man entledigas då hen inte följt överförmyndarens krav på redovisning av huvudmannens medel inom ramen för uppdraget
 • JO under 2019
 • Utredningen "Ställföreträdarskap att lita på - en översyn av reglerna om gode män och förvaltare"
 • Meddela länsstyrelsen och anslå
 • Information från Försäkringskassan om personlig assistans
 • SKR:s kurser för överförmyndare
 • Önskemål för 2020?

Under jul/nyårshelgen då vår juridiska rådgivning för överförmyndarfrågor och kommunal dödsbohandläggning har semesterstängt vill vi påminna om att länsstyrelserna har "tillsynsrådgivning".

Informationsansvarig

 • Kalle Larsson
  Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!