Publicerad: 28 november 2019

Fråga och svar

Får en kommun ta del av en privat vårdgivares journaler eller journalanteckningar?

Fråga

I vissa fall kan en kommun vilja ta del av viss information i en privat vårdgivares journaler. Kan kommunen på något sätt få se information i en privat vårdgivares journaler?

Svar

Huvudregeln är att annan än vårdgivaren själv inte kan ta del av en privat vårdgivares journaler. Det spelar här ingen roll om journalerna t.ex. lagras i kommunens upphandlade system eller om de förvaras hos en av utföraren anlitad it-leverantör . För privata vårdgivare inom hälso- och sjukvården samt privata verksamheter inom socialtjänst gäller regler om tystnadsplikt. Tystnadsplikten bildar en slags ”gräns” runt den privata vårdgivaren eller verksamheten. Uppgifter som omfattas av tystnadsplikt (t.ex. uppgifter om en patients hälsotillstånd) får som utgångspunkt inte lämnas ut utanför den gränsen. Detta följer även indirekt av patientdatalagen och GDPR.

En kommun (eller annan utförare) kan dock under vissa förutsättningar ändå få ta del av en privat vårdgivares journaler. Detta får då endast ske enligt reglerna om s.k. sammanhållen journalföring. Reglerna kring sammanhållen journalföring möjliggör för en vårdgivare(t.ex. kommunen) att få direktåtkomst till en annan vårdgivares (t.ex. en privat vårdgivares) journaler. Att en kommun får direktåtkomst till en privat vårdgivares journaler innebär att kommunen kan sedet innehåll i den privata vårdgivarens journaler som kommunen fått direktåtkomst till (i en elektronisk patientjournal). Kommunen kan dock inte göra några ändringar eller tillföra någon ny information i de journalhandlingar som kommunen kan se.

Sammanhållen journalföring innebär med andra ord inte att flera vårdgivare (t.ex. en privat vårdgivare och kommunen) ansvarar gemensamt för de uppgifter som syns i den samlade elektroniska patientjournalen.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!