Publicerad: 28 november 2019

Fråga och svar

Vilka regler gäller för privata vårdgivare vid hantering av personuppgifter i journaler?

Fråga

Vilka regler styr hur en privat vårdgivare ska hantera patienters personuppgifter?

Svar

Patientdatalagen (PDL) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården vilka styr hur alla vårdgivare ska hantera personuppgifter i samband med journalföring. Dessutom gäller GDPR och lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Privata vårdgivare måste även arbeta i enlighet med aktuella regler för tystnadsplikt patientsäkerhetslagen. Den privata vårdgivaren är normalt PUA för den behandling av personuppgifter som sker i dennes verksamhet.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!