Publicerad: 28 november 2019

Fråga och svar

Vilka regler gäller för privata utförare inom socialtjänsten vid hantering av personuppgifter i personakter?

Fråga

Vilka regler styr hur en privat utförare som bedriver socialtjänstverksamhet ska hantera individers personuppgifter?

Svar

När en privat utförare bedriver socialtjänstverksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) finns specialreglering kring hur utförare ska hantera personuppgifter i lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten och lagens tillhörande förordning om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Dessutom gäller GDPR och lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Privata utförare som bedriver socialtjänstverksamhet måste också arbeta i enlighet med aktuella regler för tystnadsplikt och behörighetsgränser i offentlighets- och sekretesslag.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!