Publicerad: 28 november 2019

Fråga och svar

Får vi fråga om medlemskap i facket?

Fråga

Vi går nu in i en lönerevision och har (som vanligt) kontaktat de aktuella facken för att få uppgift om vilka medarbetare de representerar. Budskapet från ett av facken är att de inte kan lämna ut dessa uppgifter med hänvisning till GDPR. De uppmanar oss istället att inhämta informationen från individen - något som är en smula ogörligt. Hur ser ni på detta?

Svar

En arbetsgivare är personuppgiftsansvarig för behandlingen av anställdas personuppgifter i verksamheten, och bestämmer ändamålen och medlen för personuppgiftsbehandlingen. Känsliga personuppgifter, såsom medlemskap i fackförening, får behandlas om det är nödvändigt för att den personuppgiftsansvarige (arbetsgivaren) eller den registrerade (arbetstagaren) ska kunna fullgöra sina skyldigheter och utöva sina särskilda rättigheter inom arbetsrätten och inom områdena social trygghet och socialt skydd. Laglig grund för behandlingen finns i artikel 9.2 b i Dataskyddsförordningen som kompletteras av 3 kap 2 § i lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (2018:218).

För att en arbetsgivare ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt kollektivavtalet och hantera den årliga löneöversynen behöver arbetsgivaren veta vad medarbetarna har för facklig tillhörighet. Denna uppgift kan tillhandahållas från de fackliga organisationer som är kollektivavtalsbärande part.

SKL och Sobonas uppfattning är att en arbetsgivare som tar emot uppgifter om de anställdas fackliga medlemskap är personuppgiftsansvarig för de uppgifterna och inte personuppgiftsbiträde, oavsett om uppgifterna erhålls från en facklig organisation. Det krävs därför inte något personuppgiftsbiträdesavtal mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna.

SKR och Sobonas uppfattning är att utgångspunkten är att fackförbunden lämnar uppgift till arbetsgivaren om vilka de företräder i samband med löneöversynen.

På grundval av lagstiftning och praxis gällande offentlighet och sekretess, samt med beaktande av utanförstående arbetstagares intresse av integritet gentemot de fackliga organisationerna, bör arbetsgivare inte lämna ut listor på samtliga anställda till de fackliga organisationerna.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!