Publicerad: 18 oktober 2018

Två domar om återkallande av uppdragen vid ändrad nämndorganisation

Högsta förvaltningsdomstolen har genom två nya domar i mål om laglighetsprövning tydliggjort var gränserna går för att återkalla samtliga uppdrag i en kommunal nämnd och i en kommunstyrelse.

I det ena målet (mål nr. 180-15), gällde det ett beslut i fullmäktige om att återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i en socialnämnd med hänvisning till en bestämmelse om förändringar i nämndorganisationen, 4 kap 10 a § kommunallagen (KL).

Den enda förändringen som beslutet innebar var att antalet ledamöter och ersättare i nämnden utökades från 11 till 13. Högsta förvaltningsdomstolen fann att en så begränsad åtgärd inte kunde anses utgöra en förändring i nämndorganisationen i lagens mening samt förklarade att kommunens beslut strider mot lag.

Beslutet upphävdes dock inte eftersom mandatperioden för nämnden ifråga redan hade löpt ut och beslutet därför kommit att förlora sin betydelse.

I det andra målet (mål nr. 512-15), gällde det ett fullmäktigebeslut om återkallande av samtliga uppdrag i  nämnder och kommunstyrelsen med anledning av en ändrad nämndorganisation i kommunen, enligt 4 kap. 10 a § KL.

Den ändrade nämndorganisationen innebar bland annat att en nämnd upphörde helt och andra nämnder fick nya uppgifter. Beslutet överklagades vad gällde återkallande av samtliga uppdrag i kommunstyrelsen.

Klaganden anförde bland annat att det saknades stöd i KL för att återkalla uppdragen för de förtroendevalda i  kommunstyrelsen eftersom styrelsen har en fast mandatperiod. Förvaltningsrätten avslog överklagandet och kammarrätten upphävde därefter fullmäktigebeslutet.

Högsta förvaltningsdomstolen däremot fann att bestämmelsen i 4 kap. 10 a § första stycket 2 i KL måste anses omfatta också kommunstyrelsen och biföll kommunens överklagande samt fastställde förvaltningsrättens domslut. 

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 1 juli 2016, mål nr 180-15 (PDF, nytt fönster)

Högsta förvaltningsdomstolens dom 1 juli 2016, mål nr 512-15 (PDF, nytt fönster) 

Informationsansvarig

  • Staffan Wikell
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!