Publicerad: 18 oktober 2018

Statsstödsreglerna och nya transparenskrav

EU:s regler om statligt stöd har reformerats och moderniserats de senaste åren. Nya regler har trätt i kraft den 1 juli 2016.

Nya transparenskrav, innefattande former för offentliggörande, årlig rapportering och registerföring av stöd har nu genom svensk lag trätt ikraft den 1 juli 2016.

Syftet med regleringen är att förenkla anmälningsförfarandet och lägga tonvikten vid efterhandskontroll i stället för förhandsprovning av statliga stöd. Förenklingarna är kopplade till bland annat

 • Offentliggörande av stöd, antingen sådant stöd som godkänts av kommissionen eller stöd som genom en förordning eller beslut av kommissionen undantagits från anmälningsskyldigheten i ar. 108.3 EUF-fördraget,
 • Årlig rapportering av stöd och
 • Registerhållning av beviljade stöd.

De materiella reglerna i EU:s rättsakter har funnits sedan tidigare. Det som nu tillkommit är att det genom svensk lagstiftning bestämts hur kraven ska uppfyllas.

Lagändringarna

I lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska Unionens statsstödsregler har införts en ny 12 a § (SFS 2016:604). Till denna paragraf finns en Förordning (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. I den förordningen får Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (nedan kallad Tillväxtanalys) meddela föreskrifter om hur offentliggörande, rapportering och registerhållning ska gå till. Dessa föreskrifter, MTFS 2016:2 finns att ladda ner på Tillväxtanalys hemsida, www.tillvaxtanalys.se.

Vilka myndigheter ansvarar – hur ska det gå till rent praktiskt?

Näringsdepartementet

 • Näringsdepartementet ska vägleda myndigheterna i frågor om statligt stöd.
 • Anmäler liksom tidigare tilltänkta stöd till kommissionen för eventuellt förhandsgodkännande. Rapportering kring godkända stöd sker enligt art. 26 procedurförordningen (EU) 2015/1589 och/eller i enlighet med kommissionens beslut. Näringsdepartementet rapporterar i ett system som förkortas SARI, State Aid Reporting Interactive.
 • Anmäler i SARI till kommissionen från olika myndigheter anmälda stöd enligt gruppundantagsförordning. Anmälan från myndigheterna ska ske inom tjugo arbetsdagar från det att stödbeslutet trätt i kraft.
 • Ger till kommissionen in årliga rapporter om utbetalda stöd.

Tillväxtanalys

 • Att ta emot uppgifter för offentliggörande av stöd och rapportering av stödåtgärder. Tillväxtanalys förfogar över två databaser. 
  - TAM (Transparency Award Module). I denna databas registreras beslutade stöd som fått ett nummer hos kommissionen efter anmälan från näringsdepartementet i SANI. Observera att det enbart är besluten som redovisas i TAM, inte utbetalningar. 
  - SARI (State Aid Reporting Interactive). I denna databas ska utbetalda stödbelopp redovisas.

Stödgivande myndighet

 • Att - förutom att anmäla enligt föregående punkter - föra ett eget register över beslutade stöd. Registret ska bevaras minst tio år efter det att det sista stödbeloppet enligt stödordningen betalats ut.

För att underlätta hanteringen rekommenderas myndigheter att ta förhandskontakt med Näringsdepartementet respektive Tillväxtanalys.

Läs vidare

Regeringskansliets information kring statsstöd

European Commission State aid Legislation

Tillväxtanalys - statligt stöd

Cirkulär och kurser

Avdelningen för juridik kommer under hösten att i cirkulärform ge ut ett mer utförligt PM i ämnet. Vi planerar också att arrangera en förnyad kursomgång om statsstöd.

Informationsansvarig

 • Lena Dalman
  Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!