Publicerad 21 juli 2023

Avtal med Stim för kommuners musikanvändning

SKR och Stim har förhandlat fram ett normalavtal för musikanvändning i kommunal verksamhet. Kommuner tecknar egna kommunavtal med Stim utifrån normalavtalet för att få rätt att använda musikaliska verk som Stim licenserar inom kommunal skola, omsorg och musik på jobbet.

Avtal om musikanvändning i kommunal verksamhet, cirkulär 19:62

Tre olika licenser

Tidigare normalavtal baserades delvis på ett öresbelopp beräknat på kommunens befolkning. Stim har av olika skäl drivit frågan om ett förändrat avtal där kommunens musikanvändning licensieras för olika verksamhetsområden. Det nya normalavtalet omfattar tre kommunlicenser som gäller för skola, omsorg och musik på jobbet.

Normalavtalet har retroaktiv verkan

Normalavtalet har retroaktiv verkan 2016-2019, eftersom förhandlingarna om avtalet pågick under en längre tid. Kommunernas kostnader för musikanvändning bedöms öka något jämfört med tidigare normalavtal. Kostnadsökningen bedöms dock generellt sett bli lägre än vad som skulle blivit fallet om varje kommun förhandlat med Stim var för sig. De framförhandlade tarifferna har också en enklare utformning än de som Stim tidigare har föreslagit kommunerna.

Kulturskolans licensplikt och rapportering av live-framträdanden

SKR har fört en dialog med Stim gällande kulturskolornas licensplikt och rapportering av liveframträdanden. Parterna har inte enats i en gemensam bild men då det kommit många frågor och synpunkter till SKR kring kulturskolornas licens- och rapporteringsskyldighet väljer nu SKR att kommunicera förbundets ståndpunkter.

Kulturskolans licensplikt och rapportering av live-framträdanden

Stim kontaktar kommuner för tecknande av avtal

Kommuner tecknar egna kommunavtal med Stim utifrån normalavtalet. Stim kontaktar respektive kommun för tecknande av kommunavtal. Det finns olika kommunavtal beroende på kommunens tidigare avtalssituation, till exempel om kommunen varit avtalslös 2016-2019 eller ingått egna avtal med Stim under 2016 och därför haft licensavtal perioden 2016-2019.

Kommunavtal som tecknas med Stim förlängs automatiskt förutsatt att ingen part säger upp avtalet. Ett kommunavtal ger kommunen rätt att mot ersättning använda musik i verksamhet i egen regi inom de områden som anges i normalavtalet. Eventuell annan musikanvändning i kommunal regi behöver regleras med Stim.

SKR rekommenderar kommuner att teckna avtal med Stim om ersättning enligt normalavtalet och i övrigt tillse att de har en heltäckande licens.

Frågor och svar om normalavtalet för kommuners musikanvändning


 • Hur tecknar kommunen ett avtal med Stim?

  Stim tar kontakt för tecknande av avtal med respektive kommun. Frågor som rör exempelvis fakturering och ersättningar ställs med fördel till Stim.

 • Vad är viktigt att tänka på vid tecknande av avtal?

  En av de saker som är viktig att notera vid tecknande av avtal är att beräkningsgrunderna är förändrade, så att kommunen lämnar rätt uppgifter till Stim gällande de olika licenserna i avtalet.

 • Hur ska kommunen hantera verksamheter utanför omsorg, skola och musik på jobbet?

  Kommuner som använder musik i andra verksamheter än de som omfattas av normalavtalet ska teckna särskilda licenser för detta. Det kan exempelvis handla om festivaler, sporthallar, museer och bibliotek. För användande av musik i undervisningssammanhang (exempelvis förskola, skola, gymnasium och kulturskola) finns ett undantag i upphovsrättslagen. I dessa fall behövs ingen licens.

 • Omfattar normalavtalet även kommunala bolag och privata aktörer?

  Normalavtalet omfattar verksamheter som har kommunens organisationsnummer.

 • Vad gäller för kulturskolor?

  Kulturskolornas undervisning går under undervisningsundantaget. Det behövs således inte licens för musikanvändning i undervisningen på kulturskolor. Däremot behöver kulturskolor licens för liveframträdanden enligt Stims tariffer, vilka inte förhandlats med SKR.

  Däremot behöver kulturskolor licens för liveframträdanden enligt Stims tariffer.SKR har fört en dialog med Stim gällande kulturskolornas licensplikt och rapportering av liveframträdanden. Parterna har inte enats i en gemensam bild men då det kommit många frågor och synpunkter till SKR kring kulturskolornas licens- och rapporteringsskyldighet väljer nu SKR att kommunicera förbundets ståndpunkter.

  Kulturskolans licensplikt och rapportering av live-framträdanden

  Stim uppger att organisationen inte har ändrat rapporteringskraven för kulturskolor, utan att kulturskolor kan fortsätta att rapportera som tidigare.

 • Vad händer med de kommuner som haft olika avtalslösningar under förhandlingsperioden?

  Det finns olika avtalslösningar beroende på vilken situation kommunen har. De olika lösningarna finns med som bilaga i normalavtalet. De som tecknat avtal med Stim under perioden 2016-2019 kommer gå över till det nya kommunavtalet och i förekommande fall justeras överskjutande belopp.

 • Leder det nya normalavtalet till ökade kostnader?

  Det kan bero på vilket avtal kommunen haft tidigare. SKR har eftersträvat måttliga kostnadsökningar i de fall där det har varit aktuellt. Kostnadsökningen bedöms generellt sett bli lägre än vad som skulle blivit fallet om varje kommun förhandlat med Stim var för sig. De framförhandlade tarifferna har också en enklare utformning än de som Stim tidigare har föreslagit kommunerna.

 • Måste kommunen skriva ett avtal?

  Om kommunen spelar upphovsrättsligt skyddad musik i sin verksamhet behövs en licens. SKR rekommenderar berörda kommuner att teckna avtal med Stim om ersättning enligt normalavtalet och i övrigt tillse att de har en heltäckande licens.

 • Hur beräknas antalet anställda i licensen Musik på jobbet?

  Kommunen ska räkna på antalet årsarbetskrafter verksamma i de kommunala verksamheter som inte omfattas av licenserna för omsorg och skola. Licensen gäller möjligheten att lyssna på musik genom arbetsplatsens försorg oavsett om man faktiskt lyssnar på musik.

Informationsansvarig

 • Hampus Allerstrand
  Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka in din organisations frågor

 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.
 • Se till att frågan är väl förberedd innan du skickar in den.
 • Det ingår inte i SKR:s uppgifter att ge service till privatpersoner och privata företag.


Undvik känsliga personuppgifter när du beskriver ditt ärende.


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.