Publicerad: 28 november 2019

Förstärkt uppsiktsplikt för kommunstyrelsen

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom från den 22 maj 2018 prövat omfattningen av kommunstyrelsens förstärkta uppsiktplikt över kommunala aktiebolag.

Kommun- och regionstyrelsen ska ha löpande uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag. Utöver detta har styrelsen sedan 1 januari 2013 en så kallad förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala aktiebolag. Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen i årliga beslut för varje bolag ska pröva om verksamheten har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om så kallade nödvändiga åtgärder.

Kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt har nu blivit föremål för laglighetsprövning, HFD dom den 22 maj 2018 i mål nr 6335-16 . Högsta förvaltningsdomstolen slog i sin dom fast att uppsiktsskyldigheten är övergripande och att det av detta följer att kommunstyrelsen inte är skyldig att granska samtliga enskilda affärshändelser i bolaget. Granskningen ska dock vara tillräckligt omfattande för att möjliggöra en bedömning av om verksamheten som helhet har haft en sådan inriktning och bedrivits på ett sådant sätt att den varit kompetensenlig.

I målet prövades även omfattningen av själva laglighetsprövningen. Högsta förvaltningsdomstolen kom därvid fram till att föremålet för domstolens prövning är kommunstyrelsens beslut om verksamheten som helhet. Detta innebär att en laglighetsprövning av KS beslut inte innefattar frågan om av bolaget fattade beslut eller specifika affärshändelser har varit kompetensenliga eller inte.

Läs mer om den förstärkta uppsiktsplikten och hur den hur den har hanterats i några kommuner och landsting i en promemoria av professorn i civilrätt vid Uppsala universitet, Daniel Stattin.

Förstärkta uppsiktsregler över kommun- och landstingsägda bolag (PDF, öppnas i nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Per Henningsson
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!