Publicerad: 9 mars 2017

Två vårdinrättningar för kontant betalning är inte tillräckligt

Ett landsting tog beslut om att kontant betalning endast skulle kunna ske vid två vårdinrättningar. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att beslutet inte uppfyllde riksbankslagens krav och upphävde beslutet.

Ett landsting beslutade att vårdtagare som ville betala sin patientavgift med kontanter skulle hänvisas till två av landstingets vårdinrättningar.

Beslutet överklagades, och Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade, att enligt 5 kap. 1 § andra stycket lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank (riksbankslagen) är sedlar och mynt utgivna av riksbanken lagliga betalningsmedel, och att detta i förarbetena anges innebära att var och en är skyldig att ta emot sedlar och mynt som betalning.

Domstolen fann att då något avtal med annat innehåll eller något i lag stadgat undantag från riksbankslagen inte förelåg, beslutet inte levde upp till riksbankslagens krav varför det upphävdes (dom 2015-09-10, mål nr 2793-14).

Högsta förvaltningsdomstolens dom, (PDF, nytt fönster)

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!