Publicerad: 17 januari 2020

Maxtaxa och blöjor i förskolor

SKR anser i dagsläget inte att det finns underlag för att rekommendera att kommunerna ska ändra sina rutiner vad gäller tillhandahållande av blöjor i förskolan. Men det finns naturligtvis skäl att noga följa rättsutvecklingen.

Bakgrund

Utbildningsnämnden i Värmdö kommun beslutade 2018-05-22 att förelägga en huvudman för en fristående förskola att, vid vite om 30 000 kr, senast 20 augusti 2018 vidta åtgärder för att upphöra med uttag av avgifter utöver maxtaxan från vårdnadshavare i förskolan. Grunden för utbildningsnämndens beslut var att vårdnadshavarna i förskolan måste tillhandahålla blöjor till sina barn och att detta fick till följd att kostnader påfördes vårdnadshavare utöver maxtaxan, vilket enligt kommunen inte var förenligt med gällande författningar.

Huvudmannen överklagade till förvaltningsrätten, som i dom 2018-11-08 bedömde att förskolans rutin stred mot vad som gäller för maxtaxa inom förskolan och att kommunen därmed haft fog för att förelägga huvudmannen att upphöra med uttag av avgifter utöver maxtaxan. Förvaltningsrätten bestämde den tid inom vilken huvudmannen hade att avhjälpa bristerna till den 1 december 2018.

Huvudmannen överklagade till Kammarrätten som i dom 2019-06-20 instämde i förvaltningsrättens bedömning och avslog överklagandet. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har 2019-12-19 beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Det innebär att kammarrättens dom – och därmed kommunens vitesföreläggande - mot huvudmannen för förskolan nu gäller.

SKR:s kommentarer

Utgången i målet väcker ett antal frågor.

Är domen prejudicerande?

En kammarrätts dom är inte i sig prejudicerande. Att HFD inte lämnat prövningstillstånd, innebär inte att kammarrättens dom godkänts av HFD. Kammarrättens dom har bara rättsverkan när det gäller det enskilda fall som har prövats. Det finns fyra kammarrätter och vår erfarenhet är att praxis ofta varierar mellan kammarrätterna.

I sammanhanget kan också noteras att den dåvarande länsrätten i Uppsala län i ett mål om laglighetsprövning bedömt att beslut att inte tillhandahålla gratis blöjor inte stred mot lag (mål nr 1045-09).

Andra aspekter

I det aktuella fallet rådde det en skillnad mellan de kommunala och övriga fristående förskolor i kommunen, där blöjor tillhandahölls, och den aktuella fristående förskolan där så inte var fallet. Frågan vad som gäller i en kommun där alla förskolor tillämpar samma rutiner vad gäller tillhandahållande av blöjor har inte prövats. Målet tar heller inte sikte på om det är lagligt eller inte lagligt att en förskola inte tillhandahåller blöjor – fallet gäller kostnadskonsekvenserna i förhållande till maxtaxan.

Finns det skäl att ändra nuvarande rutiner?

Som konstaterats är kammarrättens dom inget prejudikat. Domen innebär därför inte i sig att kommunerna är skyldiga att ändra nuvarande praxis när det gäller tillhandahållande av blöjor i förskolorna.

SKR anser sammantaget att det i dagsläget inte finns underlag för att rekommendera att kommunerna ska ändra sin rutiner vad gäller tillhandahållande av blöjor i förskolan. Men det finns naturligtvis skäl att noga följa rättsutvecklingen.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!