Publicerad: 31 januari 2020

Mål om offentlig säljverksamhet åter till Patent- och marknadsdomstolen

Målet gäller tillämpningen av de så kallade KOS-reglerna i konkurrenslagen, 3 kap. 27 – 32 §§ konkurrenslagen (2008:759).

Konkurrensverket väckte talan mot Hässleholms kommun och yrkade att ”på det sätt som skett neka upplåtelse av mark till företag som vill etablera och sälja fiberanslutning till slutkund i Hässleholms kommun och därmed jämförliga förfaranden”. Förbudet skulle förenas med vite om 25 miljoner kronor.

Patent- och marknadsdomstolen förbjöd kommunen, vid vite om 25 miljoner kronor, att

  • a. på det sätt som skett neka upplåtelse av mark till företag som vill etablera och sälja fiberanslutning till slutkund i Hässleholms kommun, och
  • b. tillämpa förfaranden som till sin effekt har samma verkan som att neka upplåtelse av mark till företag som vill etablera och sälja fiberanslutning till slutkund.

Kommunen överklagade domen och yrkade även att målet skulle återförvisas på grund av domvilla. Kommunen gjorde gällande att domen var så oklar att det inte framgick hur domstolen dömt i saken. Det framgick inte av domen vad orden ”på det sätt som skett” avsåg, och det var därmed inte möjligt att avgöra förbudets innebörd och omfattning. Även punkten b. i domslutet – ”till sin effekt” - var så otydlig att förbudets räckvidd inte kunde fastställas.

Patent- och marknadsöverdomstolen undanröjde Patent- och marknadsdomstolens dom och återförvisade det till Patent- och marknadsdomstolen för fortsatt behandling. För närmare redogörelse för parternas inställning och Patent- och marknadsöverdomstolens skäl hänvisas till beslutet.

Patent- och marknadsöverdomstolens beslut (PDF, nytt fönster)

Patent- och marknadsdomstolen kom fram till att underinstansens dom ger upphov till olika tolkningar. Domen var därför oklar. Domstolen fortsatte: "Oklarheten kan inte avhjälpas genom materiell processledning. Patent- och marknadsöverdomstolens genomgång av de olika tolkningarna visar istället att det inte går att förstå vilket agerande som förbjuds. Det innebär att domen är så oklar att det inte går att förstå hur domstolen dömt i saken. Patent- och marknadsdomstolens dom ska därför undanröjas och målet återförvisas dit för fortsatt behandling (50 kap. 26 § jämförd med 59 kap. 1 § första stycket 3 samt 50 kap. 29 § första stycket rättegångsbalken)".

Patent- och marknadsöverdomstolen anförde också att det nu ankommer på Patent- och marknadsdomstolen att ta ställning till om Konkurrensverkets justerade yrkande kan tillåtas där och även att fortsätta den materiella processledningen för att ytterligare tydliggöra Konkurrensverkets yrkande.

Värt att notera är att den undanröjda domens domslut i allt väsentligt rent tekniskt sett överensstämmer med Marknadsdomstolens dom i det så kallade Dala Mitt-målet (2014-01-31, mål A 1/13). Även här användes orden ”på sätt som skett” och ”till sin effekt har samma verkan”. I det målet ansökte Räddningstjänsten Dala Mitt om resning och klagan över domvilla under åberopande av att grovt rättegångsfel förekommit i Marknadsdomstolen. Räddningstjänsten Dala Mitt gjorde bland annat gällande att domen var så oklar att det inte framgick av den hur rätten dömt i saken. Högsta Domstolen avslog talan. I den del som rörde att domen varit oklar lämnade Högsta Domstolen över huvud taget inte någon motivering.

Vi kan nu konstatera att denna typ av yrkanden och domslut har underkänts av Patent- och marknadsöverdomstolen. Det kan därför enligt vår bedömning ifrågasättas om inte Dala Mitt-målet i denna del kan betraktas som överspelad.

Informationsansvarig

  • Lena Dalman
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!