Publicerad: 3 juli 2015

EU-rättsliga förutsättningar för kommunal bostadspolitik

Utredningen EU och kommunernas bostadspolitik har överlämnat sitt betänkande till bostadsminister Mehmet Kaplan. Bland annat föreslås att en stödordning för kommunala bostadsbolag på svaga bostadsmarknader anmäls till EU-kommissionen för godkännande.

Onsdagen den 10 juni överlämnade Utredningen EU och kommunernas bostadspolitik sitt betänkande till bostadsminister Mehmet Kaplan. Hovrättsrådet Martin Nilsson har varit särskild utredare.

Betänkandet innehåller förslag till förändringar av det statliga stöd som Boverket hittills har kunnat lämna till kommuner för omstrukturering av deras bostadsbolag. Bland annat föreslås att en stödordning för kommunala bostadsbolag på svaga bostadsmarknader anmäls till EU-kommissionen för godkännande.

Däremot föreslås inte någon generell stödordning för kommunalt stöd för främjande av bostadsförsörjningen. Istället konstateras att kommunerna har rättsliga förutsättningar att själva tillämpa EU:s statsstödsregler till exempel genom att definiera en bostadsförsörjningsåtgärd som en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. Utredningen konstaterar dock att regelverket är svårtillämpat och att det kan finnas behov av stöd och vägledning.

Utredningen lämnar inga förslag om stöd till bostadskonsumenter eller åtgärder för att underlätta ny- och ombyggnad av egnahem i glesbygd.

Utredningens uppdrag

Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag som möjliggör nödvändigt stöd till kommunala bostadsföretag i kris.

Utredningen har även haft i uppdrag att lämna förslag som ger kommunerna möjlighet att främja bostadsförsörjningen i situationer när marknaden inte tillgodoser ett önskvärt bostadsbestånd. I denna del skulle utredningen ha särskilt fokus på om EU:s reglering av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse kan vara ett lämpligt verktyg.

Utredningen har därutöver haft i uppdrag att utreda möjligheterna att rikta stöd till bostadskonsumenter så att de kan efterfråga en bostad av god kvalitet samt att föreslå åtgärder för att underlätta ny- och ombyggnad av egnahem i glesbygd.

Frågor om betänkandet besvaras av Per Henningsson som varit SKLs expert i utredningen.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!