Publicerad: 13 december 2019

Inkomstförändringar

Det är viktigt med god kunskap om de kommunalekonomiska effekterna av befolkningsförändringar. Missuppfattningar i denna fråga riskerar leda till felaktigt beslutsunderlag.

SKR har tagit fram beräkningar av de så kallade marginaleffekterna för en kommun när befolkningen ökar eller minskar. Nedan finns:

  • en fördjupande promemoria från 2014 samt
  • kommunvisa beräkningar som är gjorda utifrån utfallet i utjämningen 2019.
    Dessa innehåller utfall per kommun i olika åldersgrupper.

Uppgifterna avser endast kommuner. Motsvarande beräkningar för regionerna är inte möjlig. Det beror på att SKR inte har tillgång till uppgifter på nödvändig detaljeringsnivå för regionernas kostnadsutjämning.

Inkomstförändringar 2019

Utjämningssystemen har avgörande betydelse för kommunernas möjligheter att finansiera välfärdstjänsterna. En ny invånare kan ge mellan 3 200 och 401 000 kronor i årliga intäkter beroende på kommun, ålder och inkomst. Orsaken till den stora spännvidden är att intäkterna är tänkta att spegla de förväntade kostnaderna. Beräkningarna här utgår från 2019 års utjämningssystem.

I filen finns kommunvisa uppgifter fördelade på olika ålderskategorier.

Marginaleffekter 2019 (Excel 2010, nytt fönster) 
2019-03-08

PM om inkomstförändringar

Marginalintäkten avseende skatter och utjämning, varierar kraftigt mellan kommuner och, framförallt, vilken ålder och bakgrund som inflyttaren har. I en promemoria har vi utvecklat beräkningarna genom att använda statistik över de som flyttat in och invandrat till landets samtliga kommuner.

Marginalintäkter vid befolkningsförändring (PDF, nytt fönster)
2014-04-17

Läs mer

Informationsansvarig

  • Anders Folkesson
    Ekonom
  • Måns Norberg
    Ekonom

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!