Publicerad: 29 augusti 2019

Nyhet

Regeringen har beslutat om lagrådsremiss för reviderat kostnadsutjämningssystem

Regeringen har den 29 augusti beslutat om en lagrådsremiss angående ett reviderat kostnadsutjämningssystem. Regeringen föreslår att det införs redan 2020.

2019-08-29

Lagrådsremissen ligger till grund för propositionen som riksdagen senare beslutar om. Förslaget överensstämmer till stora delar med utredarens förslag.

Om lagrådsremissen i regeringens pressmeddelande (nytt fönster)

Utredarens förslag, Lite mer lika, SOU 2018:74 (nytt fönster)

Några ändringar från utredarens förslag bör dock nämnas:

 1. Den föreslagna barnfattigdomsvariabeln inom modellen för individ- och familjeomsorg justeras för inkomster från ekonomiskt bistånd. Detta kan påverka enskilda kommuner i relativt stor utsträckning. Variabeln andel invånare äldre än 65 år tas bort.
 2. Beräkningen av behovet av svenska för invandrare i den föreslagna modellen för vuxenutbildning justeras genom att de individer som fått uppehållstillstånd de två senaste åren exkluderas.
 3. I modellen för förskola och fritidshem kommer den del av behovsberäkningen som avser pendling över kommungräns att även omfatta gränspendling till Norge och Danmark.
 4. Hälso- och sjukvårdsmodellens prislappar korrigeras efter att SCB påtalat felaktigheter i utredningen. Detta förväntas endast ha smärre betydelse för de olika regionernas utfall.
 5. Införandebidrag ges till kommuner och regioner med en försämring på över 250 kronor per invånare och år. Detta medför att regleringsposten för samtliga kommuner och regioner kommer att försämras, eftersom finansieringen av införandebidraget tas från det generella statsbidraget. Gränsen på 250 kronor inkluderar även kostnaden för införandebidraget. Beräkningen av införandebidraget kommer att göras utifrån 2019 års utfall, det vill säga utifrån en jämförelse mellan den befintliga kostnadsutjämningens utfall 2019 och ett hypotetiskt utfall för 2019 enligt det föreslagna systemet.

SCB har fått i uppdrag att beräkna och redovisa utfallet i det kommunalekonomiska utjämningssystemet för 2020 utifrån den nyligen framlagda lagrådsremissen. Beräkningarna ska offentliggöras senast den 1 oktober.

Om uppdraget till SCB i regeringens pressmeddelande (nytt fönster)

En effekt av att modellen för förskola och skolbarnsomsorg ändras är att statsbidraget för maxtaxa inom barnomsorgen ändras, givet att den aktuella förordningen inte ändras. SKL bedömer att detta dock kommer att medföra marginella förändringar för enskilda kommuner.

Efter behandling i lagrådet kommer, med eventuella tillägg, regeringen att lämna en proposition till riksdagen. En ändring av kostnadsutjämning 2020 förutsätter ett riksdagsbeslut innan årsskiftet.

Snabbt införande av utjämning försvårar planering, SKL:s ordförande Anders Knape

Informationsansvarig

 • Anders Folkesson
  Ekonom
 • Måns Norberg
  Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!