Publicerad: 20 augusti 2020

RIPS – Historik

Sedan 1964 har pensionsskulden värderats enligt metoder som rekommenderats av SKR, och dess företrädare.

Filerna öppnas i nytt fönster.

P-finken

Sedan 1964 har kommunernas och landstingens (regionernas) pensionsåtaganden enligt gällande kollektivavtal värderats enligt de beräkningsmetoder som pensionsfinansieringskommittén lagt fast i den så kallade P-finken. De har kommit åren 1973, 1979, 1985 och 2000.

RIPS 07

Me anledning av tillkomsten av pensionsavtalet KAP-KL 2006 lät SKR (då SKL) göra en översyn av beräkningsmetoderna för pensionsskuldsberäkningarna. Särskilt angeläget var att göra de tekniska beräkningsförutsättningarna tydligare, eftersom det hade tillkommit nya pensionsbolag/administratörer på marknaden (för närvarande finns KPA och Skandikon). Dessutom togs en ny räntemodell fram, anpassad till sektorns behov av stabilitet.

Resultatet finns i skriften ”Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld – RIPS 07”. Den går ej att beställa men finns här tillgänglig elektroniskt:

Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld – RIPS 07 (PDF)

RIPS 17

Efter nästan tio år gjordes en utvärdering av RIPS 07 under åren 2015–2016.

Översyn av RIPS 07 (PDF)

Förslaget sändes ut på remiss i april 2016.

Sammanställning av remissvaren (PDF)

Den 10 juni 2016 fattade SKL:s styrelse följande beslut:

  • Den indikatormodell som används som underlag för beslut om diskonteringsräntor ersattes av en real modell.
  • Den räntemodell som tidigare varit tredelad reducerades till en tvådelad. Detta berörde endast så kallade livräntor enligt PA-KL före 65 års ålder, vilka numera utgör en marginell del av den totala pensionsskulden.
  • Det ska finnas ett golv för den reala diskonteringsräntan så att den inte kan understiga noll procent.
  • Riktlinjer för beräkning av förtroendevaldas pensionsskulder ska beskrivas i en bilaga till RIPS.

RIPS-översynen – sammanfattning till styrelsen (PDF)

Cirkulär 16:36, kommuner (PDF)

EkonomiNytt 09/2016, landsting (PDF)

Riktlinjerna finns i skriften RIPS 17, som även innehåller en allmän beskrivning av området, räkneexempel och en bilaga med riktlinjer för beräkning av pensionsskuld för förtroendevaldas pensioner.

RIPS 17 – Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (Webbutiken)

RIPS 19

Förändringar i den kommunala redovisningslagen 2019 innebar att det var nödvändigt med en anpassning av RIPS-regelverket. Den så kallade indikatormodellen togs bort eftersom ett årligt beslut om räntan behöver fattas. Dessutom beslutade SKR:s styrelse att diskonteringsräntan i RIPS ska bygga på en långsiktigt real ränta samtidigt som särskild hänsyn ska tas till den kommunala sektorns särart.

En sammanfattning av dessa förändringar finns i denna nyhet:

RIPS-räntan oförändrad, regelverket justeras

En mer detaljerad beskrivning finns i cirkulär och EkonomiNytt:

Cirkulär 19:31 (kommuner)

EkonomiNytt 08/2019 (regioner)

I denna skrift finns de riktlinjer som skulle tillämpas 2019:

RIPS 19 – Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld, version 2019 (Webbutik)

Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom
  • Nils Mårtensson
    Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!