Publicerad: 13 december 2019

RIPS – Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld

Kommunsektorns totala pensionsskuld uppgick 2018 till cirka 480 miljarder kronor och de totala pensionskostnaderna till cirka 57 miljarder kronor.

Mot bakgrund av pensionernas betydande inverkan på den kommunala ekonomin är det viktigt att det finns ett enhetligt och tydligt regelverk för värdering av pensionsförpliktelserna.

Sedan 1964 har pensionsskulden värderats enligt metoder som rekommenderats av SKL (från 28 november 2019 SKR). Förändringar i regelverket görs löpande när det sker förändringar i pensionsbestämmelser etc. En större översyn gjordes 2016 och finns beskriven i ”RIPS 17”. Se Publikationer nedan.

Det nu gällande regelverket är RIPS 19. SKL:s styrelse fattade i juni 2019 beslut om två förändringar i RIPS, med anledning av att en ny kommunal redovisningslag infördes 2019:

RIPS-räntan oförändrad, regelverket justeras
2019-06-28

Diskonteringsräntan för nuvärdesberäkning av pensionsskulden, den så kallade RIPS-räntan, har stor betydelse för skuldens storlek. Information om RIPS-räntan publiceras under Aktuellt på sidan Pensionskostnader.

Det uppdaterade RIPS-regelverket ”RIPS 19” kommer att publiceras i december 2019.

Beräkningar av pensionsskulden över åren

Sedan 1964 har pensionsskulden värderats enligt metoder som rekommenderats av SKR och dess företrädare.

RIPS – Historik

Publikationer

Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom
  • Nils Mårtensson
    Ekonom

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!