Publicerad: 26 juni 2020

RIPS – Historik

Sedan 1964 har pensionsskulden värderats enligt metoder som rekommenderats av SKR, och dess företrädare.

Filerna öppnas i nytt fönster.

1. Bakgrunden till RIPS

Sedan 1964 har kommunernas och landstingens pensionsåtaganden enligt gällande kollektivavtal värderats enligt de beräkningsmetoder som pensionsfinansieringskommittén lagt fast i den så kallade P-finken. Reviderade betänkanden kom åren 1973, 1979, 1985 och 2000.

2. Rapporten RIPS 07

I samband med tillkomsten av pensionsavtalet KAP-KL 2006 lät SKR (då SKL) göra en översyn av beräkningsmetoderna. Särskilt angeläget var att de tekniska beräkningsförutsättningarna skulle göras tydliga, eftersom det då hade tillkommit flera administratörer på marknaden.

Efter en remissgenomgång fattade styrelsen bland annat följande beslut:

 1. Kommunsektorn skulle själv bestämma diskonteringsräntor. Tidigare vara dessa kopplade till Finansinspektionens anvisningar.
 2. Räntemodellen skulle vara tredelad, som en anpassning till att det förekommer tre olika typer av värdesäkring av de kommunala pensionsåtagandena. Den viktigaste var den reala diskonteringsräntan.
 3. När det gäller livslängdsantaganden skulle DUS generationsmodell tillämpas.
 4. Rekommendationerna i RIPS skulle inte tillämpas av bolagen då de omfattas av tryggandelagen och därför följer Finansinspektionens anvisningar.

En RIPS-kommitté bildades, med uppgift att övervaka och hantera regelverket. RIPS-kommittén skulle föreslå förändringar vid behov medan SKR:s VD skulle fatta beslut. När det gäller ränteantagandet togs en indikatormodell fram som stöd för uppföljning av ränteläget.

Resultatet redovisades 2007 i skriften ”Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld – RIPS 07”. Den går ej att beställa men finns här tillgänglig elektroniskt:

Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld – RIPS 07 (PDF)

3. Rapporten RIPS 17

Efter nästan tio år gjordes en utvärdering av RIPS 07. En arbetsgrupp tillsattes.

Översyn av RIPS 07

Översynen av RIPS 07 bestod av tre delar:

 1. Utvärdering av RIPS ur olika intressenters perspektiv, bland annat genom en enkät till kommuner och landsting. Enkäten visade bland annat att modellen är väl känd och ger en godtagbar värdering av pensionsskulden.
 2. Utvärdering av räntemodellen och analys av alternativa modeller.
 3. Anpassning av RIPS till det nya pensionsavtalet AKAP-KL, översyn av dödlighetsantaganden och övriga delar i beräkningsmodellen.

Förslaget till förändringar av RIPS 07

Resultatet av översynen samt förslag till förändringar i beräkningsmodellen finns i denna PM:

Översyn av RIPS 07 (PDF)

I denna finns även en genomgång av några andra frågor:

 • Effekter av det nya pensionsavtalet AKAP-KL
 • Översyn av vissa tekniska delar i RIPS beräkningsmodell
 • Beräkning av finansiell kostnad
 • Brister i dataunderlag vid beräkning av pensionsskuld
 • RIPS-kommitténs roll

Förslaget sändes ut på remiss i april 2016.

Sammanställning av remissvaren (PDF)

Beslut om ny modell

Den 10 juni 2016 beslöt styrelsen:

 • att rekommendera medlemmarna att från och med verksamhetsåret 2017 att vid beräkning av pensionsskuld tillämpa RIPS 07 kompletterat med de förslag som finns i RIPS-översynen.
 • att uppdra åt kansliet att ta fram en sammanställning av regelverket i en ny RIPS 17.

Beslutet innebar några förändringar i RIPS-regelverket:

 • Den indikatormodell som används som underlag för beslut om diskonteringsräntor ersattes av en real modell.
 • Den räntemodell som tidigare varit tredelad reducerades till en tvådelad. Detta berörde endast så kallade livräntor enligt PA-KL före 65 års ålder, vilka numera utgör en marginell del av den totala pensionsskulden.
 • Det ska finnas ett golv för den reala diskonteringsräntan så att den inte kan understiga noll procent.
 • Riktlinjer för beräkning av förtroendevaldas pensionsskulder ska beskrivas i en bilaga till RIPS.

RIPS-översynen – sammanfattning till styrelsen (PDF)

I cirkulär och EkonomiNytt beskrivs förändringarna och dess effekter:

Cirkulär 16:36, kommuner (PDF)

EkonomiNytt 09/2016, landsting (PDF)

Ny rapport, RIPS 17

I RIPS 17 finns en sammanställning av de då aktuella riktlinjerna tillsammans med riktlinjer för förtroendevalda, beräkningsexempel och en allmän beskrivning av området.

Skriften går att ladda ned eller beställa från SKL:s Webbutik.

RIPS 17 – Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (Webbutiken)

4. Rapporterna RIPS 19

Den nya kommunala redovisningslagen som infördes 2019 medförde modifieringar i RIPS-regelverket. Den så kallade indikatormodellen togs bort eftersom ett årligt beslut om räntan behöver fattas. Diskonteringsräntan i RIPS ska bygga på en långsiktigt real ränta. Hänsyn ska tas till den kommunala sektorns särart.

I cirkulär och EkonomiNytt finns en beskrivning av dessa förändringar samt aktuella riktlinjer för 2019.

RIPS-räntan oförändrad, regelverket justeras

I skriften ”RIPS 19 – Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (vs 2019)” finns det nya regelverket beskrivet samt aktuella parametrar som skulle tillämpas 2019.

RIPS 19 – Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (vs 2019)

Aktuella riktlinjer för år 2020

Den årliga översynen som nu görs i juni varje år sammanfattas i cirkulär och EkonomiNytt samt i ”RIPS 19 – Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (vs 2020)”.

Smärre justeringar i RIPS

Informationsansvarig

 • Siv Stjernborg
  Ekonom
 • Nils Mårtensson
  Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!