Publicerad: 3 februari 2020

RIPS – Historik

Sedan 1964 har pensionsskulden värderats enligt metoder som rekommenderats av SKR och dess företrädare.

1. Bakgrunden till RIPS

Sedan 1964 har kommunernas och landstingens pensionsåtaganden enligt gällande kollektivavtal värderats enligt de beräkningsmetoder som pensionsfinansieringskommittén lagt fast i den så kallade P-finken. De har kommit åren 1973, 1979, 1985 och 2000.

Med anledning av pensionsavtalet KAP-KL lät SKL göra en ny översyn av beräkningsmetoderna för pensionsskuldsberäkningarna. Särskilt angeläget var det att de tekniska beräkningsförutsättningarna gjordes tydliga eftersom det idag finns flera administratörer på marknaden. Resultatet redovisades 2007 i skriften ”Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld – RIPS 07”.

2. Rapporten RIPS 07

Rapporten som publicerades 2008 går ej att beställa men finns här tillgänglig elektroniskt:

Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld – RIPS 07 (PDF, nytt fönster)

3. Översyn av RIPS 07

Efter nästan tio år behövdes en utvärdering av hur modellen har fungerat. En arbetsgrupp tillsattes. Förslaget från arbetsgruppen sändes ut på remiss till alla kommuner och landsting i april 2016.

Översynen av RIPS 07 har bestått av tre delar

Arbetsgruppen arbetade från hösten 2015 med uppdraget:

 1. Utvärdering av RIPS ur olika intressenters perspektiv, bland annat genom en enkät till kommuner och landsting (Länk Utvärdering av RIPS ). Enkäten hade en god svarsfrekvens och visade bland annat att modellen är väl känd och ger en godtagbar värdering av pensionsskulden.
 2. Utvärdering av räntemodellen och analys av alternativa modeller.
 3. Anpassning av RIPS till nya pensionsbestämmelser, översyn av dödlighetsantaganden och övriga delar i beräkningsmodellen.

Förslaget till förändringar av RIPS 07

I den här bifogade promemorian redovisas resultatet av översynen samt förslag till förändringar i beräkningsmodellen.

Översyn av RIPS 07 (PDF, nytt fönster)

I denna finns även en genomgång av några andra frågor:

 • Livslängdsantaganden
 • Effekter av det nya pensionsavtalet AKAP-KL
 • Översyn av vissa tekniska delar i RIPS beräkningsmodell
 • Beräkning av finansiell kostnad
 • Brister i dataunderlag vid beräkning av pensionsskuld
 • RIPS-kommitténs roll

Förslaget sändes ut på remiss i april 2016.

Sammanställning av remissvaren (PDF, nytt fönster)

4. Beslut om ny RIPS-modell av SKL:s styrelse

Den 10 juni 2016 beslöt styrelsen:

 • att rekommendera medlemmarna att från och med verksamhetsåret 2017 att vid beräkning av pensionsskuld tillämpa RIPS 07 kompletterat med de förslag som finns i RIPS-översynen.
 • att uppdra åt kansliet att ta fram en sammanställning av regelverket i en ny RIPS 17.

Beslutet innebar några förändringar i RIPS-regelverket:

 • Den indikatormodell som används som underlag för beslut om diskonteringsräntor ersätts av en real modell.
 • Den räntemodell som tidigare varit tredelad reduceras till en tvådelad. Detta berör endast så kallade livräntor enligt PA-KL före 65 års ålder, vilka numera utgör en marginell del av den totala pensionsskulden.
 • Det ska finnas ett golv för den reala diskonteringsräntan så att den inte kan understiga 0 procent.
 • Riktlinjer för beräkning av förtroendevaldas pensionsskulder ska beskrivas i en bilaga till RIPS.

RIPS-översynen – sammanfattning till styrelsen (PDF, nytt fönster)

I cirkulär och EkonomiNytt beskrivs förändringarna och dess effekter.

Filerna öppnas i nytt fönster.

Cirkulär 16:36, kommuner (PDF)

EkonomiNytt 09/2016, landsting (PDF)

RIPS 17 i Webbutiken

I RIPS 17 finns en sammanställning av aktuella riktlinjer för beräkning av pensionsskuld i kommuner, landsting och regioner.

Skriften går att ladda ned eller beställa från SKL:s Webbutik.

RIPS 17 – Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (Webbutiken)

5. Beslut om RIPS 19 av SKL:s styrelse

Den nya kommunala redovisningslagen som infördes 2019 medförde modifieringar i RIPS-regelverket. Den så kallade indikatormodellen togs bort eftersom ett årligt beslut om räntan behöver fattas. Diskonteringsräntan i RIPS ska bygga på en långsiktigt real ränta. Hänsyn ska tas till den kommunala sektorns särart.

Cirkulär 19:31, kommuner

EkonomiNytt 08/2019, regioner

Informationsansvarig

 • Siv Stjernborg
  Ekonom
 • Nils Mårtensson
  Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!