Publicerad: 26 februari 2019

Nyhet

RIPS-kommittén: Diskonteringsräntan oförändrad tills vidare

RIPS-kommittén, som övervakar diskonteringsräntan i beräkningen av pensionsskulden, har haft ett extra kommittémöte. Något förslag till beslut om förändring i diskonteringsräntan lämnas inte.

Linjediagram med befolkningsutvecklingen i olika åldersgrupper till 2030

Realräntan mäts som den tioåriga statsobligationsräntan minus KPI i årstakt. Indikatorn är femårssnittet av realräntan.

Räntan oförändrad, beslut senare i år

RIPS-kommittén noterade på ett extra möte att indikatorn brutit det så kallade toleransintervallet och att ränteläget fortfarande är mycket lågt. En ränteuppgång förväntas framöver men det förefaller som att ett genomslag på indikatorn kommer att ta tid.

RIPS-kommittén har enligt nuvarande regelverk endast mandat att föreslå förändringar i diskonteringsräntan då indikatorn befinner sig utanför toleransintervallet. Men det behöver inte innebära att kommittén måste föreslå en ändring. En mer utförlig analys kommer att tas fram under våren avseende diskonteringsräntans nivå. Kommitténs ansvar är att se till att det är en riktig och rimlig diskontering som görs av pensionsskulden.

Nya redovisningslagen föranleder justeringar i RIPS

Den nya redovisningslag som trädde i kraft den 1 januari 2019 gör att nuvarande regelverk för RIPS inte längre är tillämpligt: Den nya lagen har striktare regler gällande värdering av avsättningar.

Enligt dagens indikatormodell är stabiliteten viktig och enligt detta regelverk ska räntan vara oförändrad om indikatorn håller sig inom toleransintervallet. Något aktivt räntebeslut fattas då inte. Denna begränsning i räntebesluten är inte förenlig med den nya redovisningslagen. Istället bör ett årligt beslut om räntan fattas, och detta bör ur ett värderingsperspektiv ligga så nära balansdagen som möjligt. Det finns dock en praktisk begränsning för när det senast på året är möjligt att beakta en eventuell ränteförändring.

En anpassning av RIPS utifrån kraven i den nya redovisningslagen pågår. I mars skulle SKL:s styrelse ha tagit ställning till förslaget. Förslaget har dock återremitterats till kansliet och kommer att tas upp på ett nytt sammanträde innan sommaren.

Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom
  • Nils Mårtensson
    Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!